Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Nettverk om digitalisering

Nettverk om digitalisering

Tidspunkt
07.09.2021 til 07.09.2021
Sted
FFOs lokaler, Mariboesgate 13, Oslo (evt. digitalt)

FFO etablerer et eget nettverk om digitalisering!

Den digitale utviklingen preger samfunnsutviklingen og skjer i stadig større fart. Stadig mer av offentlig og privat tjenesteutvikling inkluderer stadig flere digitale løsninger og innbyggere blir i økt grad henvist til digital kommunikasjon for å få tilgang til disse. Den siste tids korona-situasjon har vist oss nødvendigheten av og mulighetene for digitale løsninger og kommunikasjon. Dette har satt fart på tilsiget av nye løsninger, samtidig det har økt innbyggernes ferdigheter og bruk av digital kommunikasjon og tjenestebruk. Samtidig som digitaliseringen på mange områder er et gode, ser vi også at utviklingen medfører en del utfordringer for de grupper FFO representerer.

Økt bruk av digitale løsninger er ofte ønskelig og representerer mye bra for mange. For funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende kan dette gi mange fordeler; Nye tjenester som kan øke grad av selvstendighet og nye muligheter for deltakelse. Informasjonsdeling kan bli mer effektivt og sikker. Tilgang til tjenester kan gjøre oss mindre avhengig av geografiske avstander og krav om personlig oppmøte.

Men: I hvilken grad digitaliseringen er et gode avhenger imidlertid av at de digitale løsningene er tilrettelagt for alle. For å hindre en utvikling med økt digitalt utenforskap, må løsningene være utformet på en slik måte at alle har gode muligheter og forutsetninger for å ta verktøyene i bruk. Vi ser dessverre alt for mange eksempler på at løsningene ikke er tilstrekkelig godt tilrettelagt og universelt utformet.

FFO har i de senere årene fått en viktig rolle i å medvirke direkte i digitaliseringsarbeid og vi er også representert i mange brukerutvalg der digitaliseringsarbeid foregår. Et slik arbeid krever kunnskap – både om digitaliseringsarbeid generelt, men ikke minst bevissthet og kunnskap om hvordan digitaliseringen treffer våre grupper. Det er ofte ikke enkle svar på slike spørsmål. Er utviklingen et udelt gode eller er det forhold som vi bør ha særskilt oppmerksomhet på og evt. advare mot? Er det løsninger som mangler eller er det løsninger som «tar overhånd» og bidrar til større barrierer og utenforskap?

FFO ønsker en tettere kontakt med våre medlemmer om behov og erfaringer knyttet til digitalisering. Hvilke muligheter og behov kan digitaliseringen realisere for dine medlemmer? Hvordan kan digitale løsninger og tjenester innrettes for å kunne fungere godt for våre grupper? I hvilken grad bidrar digitalisering til større barrierer og utenforskap og hva kan vi gjøre for at utviklingen bedre hensyntar våre grupper? Dette er alle spørsmål vi ønsker å ha en tettere dialog med våre organisasjoner om. I tillegg ser vi muligheten for å sammen øke vår felles kompetanse og innsikt på feltet og tenker at vi gjerne vil søke å invitere inn  eksterne innledere som vil kunne gi oss ny kunnskap og informasjon.

Vi har tro på at dette kan være med å styrke FFOs arbeid knyttet til digitalisering og samtidig også bidra til mer kunnskapsutvikling både i FFOs sekretariat og blant våre medlemsorganisasjoner.

Vi ser for oss en møtehyppighet på minimum 2 møter per år, med mulighet for flere dersom det er aktuelle saker vi ser vi ønsker å gå dypere ned i.

Vi inviterer til et første oppstartsmøte i nettverket tirsdag 7. september kl 12-14.

Vi håper at det da vil være mulig å avholde møtet i Mariboesgate 13. Hvis ikke, blir det et «vanlig» digitalt møte.

Påmelding innen fredag 3. september.