Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Vi søker folkevalgte til fylke- og kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse

Har noen i din organisasjon lyst til å medvirke på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå, og fremme funksjonshemmedes rettigheter, behov og belyse utfordringer i din kommune?

Forslag på representanter til kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 2023-2027

Høsten 2023 skal det oppnevnes kommunale og fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse i alle landets kommuner og fylker. Dette skjer i forbindelse med Kommune- og Fylkestingsvalget 2023. I Vestland fylke er det 43 kommuner, samlet oversikt over rådene og folkevalgte finner dere her.

Kommunale- og fylkeskommunale råd oppnevnes i kommunestyrene og fylkestinget rett etter valget.  Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse, har rett til å fremme forslag om medlemmer til disse rådene. Oversikt over FFOs medlemsorganisasjoner i Vestland, les mer her.

Hva er et råd for personer med funksjonsnedsettelse? 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for kommunestyret eller fylkestinget. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser, utenom enkeltsaker. En av hovedoppgavene til rådet er å tydeliggjøre behov og synspunkter som innbyggerne med funksjonsnedsettelse har i kommunen/fylket. Rådet skal gi gode råd i arbeidet med å utvikle kommunen eller fylket, og i kommunens/fylkets arbeid med å levere gode tjenester til innbyggerne. 

En unik mulighet for medvirkning!
Både kommunale og fylkeskommunale råd er en vei for å påvirke politikere og gjeldende politikk. Nå er sjansen for å medvirke i de neste 4 årene i prosesser som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

De kommunale rådene er en unik medvirkningsarena for funksjonshemmede. Dette fordi kommunene blant annet har ansvaret for velferdstjenester innenfor barnehage, skole, bolig, helse, omsorg, fritid og samferdsel. Dette er områder som er svært viktige når det gjelder inkludering og deltakelse for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende. FFO Rogaland har laget en introduksjonsfilm om Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser, hvem er FFO og hva kan vi bidra med i rekrutterings- og oppfølging av rådene i din kommune. Vi trenger dedikerte rådsmedlemmer, ta kontakt med din organisasjon og de sender inn forslag til FFO Vestland og vi bistår kommunene med rekruttering og opplæring. 

I fylkeskommunen er videregående opplæring, folkehelse og samferdsel helt sentrale politikkområder. Hvorfor er de viktig med kommunale råd? Tidligere likestillingminster Anette Trettebergstuen, oppsummerer kort i videohilsen til alle ordførere - og kommunedirektører i Norge. I følge nyere forskning  er  kun 1% av rådsmedlemmene under 25 år, i den anledning søker vi unge personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom til å bidra med sin kompetanse og erfaringer inn i rådsarbeidet i kommunene. Vi søker derfor medlemmer av paraplyorganisasjon Unge funksjonshemmede, som har region- og lokallag i Vestland.

Hvorfor har vi kommunale råd?
Mennesker med funksjonsnedsettelse er som regel underrepresenterte i andre folkevalgte organer. Derfor er det viktig at noen har spesielt søkelys på funksjonshemmedes interesser, og ordningen med kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse er etablert på grunn av dette.

Formålet er å ha en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Les mer om rådets arbeid, retningslinjer og veileder på Bufdirs (Barne -og familiedirektoratet) nettside.

Rådene er et kommunalt eller fylkeskommunalt utvalg, og rådsmedlemmene regnes som folkevalgte på lik linje med andre folkevalgte. Rådets funksjonstid er derfor én valgperiode, altså 4 år, fra høsten 2023 til høsten 2027.

Rådsmedlemmene vil få opplæring
Kandidater må være foreslått av egen organisasjon hvis FFO skal fremme kandidaten. Det er ikke stilt spesielle kompetansekrav, men rådene bør representere en bredde av funksjonsnedsettelser, og dermed kunnskap om ulike barrierer som oppleves. 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), i samarbeid med Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Unge funksjonshemmede etablerer i disse dager et opplæringsopplegg som skal bidra til inspirasjon og trygghet i vervet som rådsmedlem. I enkelte kommuner vil rådsmedlemmene få opplæring av KS (Kommunesektorens organisasjon) og KS sitt Folkevalgtprogram. Det er også utgitt en konkret veileder for rådsmedlemmer, som finnes hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir.no).

Frist for forslag
Aktuelle kandidater til å sitte i kommunalt råd i sin kommune eller i det fylkeskommunale rådet, kan sendes inn via skjemaet nederst på siden her.

Fristen for forslag til kandidater er kontinuerlig høsten 2023, med unntak av kandidater til Bergen, Ullensvang og Øygarden, disse innstillingene vil bli sendt av våre lokallag. Kontaktinformasjon finner dere her.

Vi vil deretter sende forslag til de ulike kommunene. Prosedyrene for utnevning varierer noe i de ulike kommunene, så dette kan ta litt tid. Vi trenger derfor kandidatene i god tid.

Er det spørsmål rundt kommunale råd og forslag, ta bare kontakt med Vibecke Magnus på e-post vibecke.magnus@ffo.no, mobil: 94487908. Vi oppfordrer fylkeslag som har flere lokallag, til å sende forslag til oss samlet med kontaktinformasjon, innen fristen til post.vestland@ffo.no

Er du allerede rådsmedlemm og ønsker gjenvalg, ta kontakt med din medlemsorganisasjon. Skriv gjerne i skjema opp leders navn i din organisasjon og alder - bak etternavn i skjema. Skriv fast eller vara i rubrikken hvilken kommune det  gjelder. 

Foreslås vedkommende inn i ett kommunalt råd eller i Fylkesrådet?
Personvernregelen (GDPR) krever at kandidaten gir et aktivt samtykke til at vi samler inn og behandler personopplysningene i forbindelse med forslaget til brukerutvalget . Ved å svare på og sende inn dette skjemaet samtykker du at kandidaten er innforstått med at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestland lagrer personopplysningene som skal brukes i forbindelse med forslaget på kandidat til det aktuelle brukerutvalg. Informasjonen vil også bli videresendt ovennevnte organ som skal opprette dette aktuelle brukerråd. Hvis kandidaten blir oppnevnt vil informasjonen legges inn i FFOs database med oversikt over brukerrepresentanter. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og det kan når som helst trekke tilbake dette samtykket