Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Forslag på kandidater til kommunale råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

  

For medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Unge funksjonshemmede i Trøndelag.

Har noen i din organisasjon lyst til å medvirke på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå, og fremme funksjonshemmedes rettigheter, behov og utfordringer?

Høsten 2023 skal det oppnevnes kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse i alle landets kommuner, og fylkeskommunale råd i landets fylker. Dette skjer i forbindelse med Kommune og Fylkestingsvalget 2023 – og kommunale- og fylkeskommunale råd oppnevnes i kommunestyrene og fylkestinget rett etter valget. Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse, har rett til å fremme forslag om medlemmer til disse rådene.

 

Hva er et råd for personer med funksjonsnedsettelse? Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for kommunestyret eller fylkestinget. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser, utenom enkeltsaker. En av hovedoppgavene til rådet er å tydeliggjøre behov og synspunkter som innbyggerne med funksjonsnedsettelse har i kommunen/fylket. Rådet skal gi gode råd i arbeidet med å utvikle kommunen eller fylket, og i kommunens/fylkets arbeid med å levere gode tjenester til innbyggerne.

En unik mulighet for medvirkning!
Både kommunale og fylkeskommunale råd er en vei for å påvirke politikere og gjeldende politikk. Nå er sjansen for å medvirke i de neste 4 årene i prosesser som gjelder personer med funksjonsnedsettelse!

De kommunale rådene er en unik medvirkningsarena for funksjonshemmede. Dette fordi kommunene blant annet har ansvaret for velferdstjenester innenfor barnehage, skole, bolig, helse, omsorg, fritid og samferdsel. Dette er områder som er svært viktige når det gjelder inkludering og deltakelse for funksjonshemmede.

I fylkeskommunen er videregående opplæring, folkehelse og samferdsel helt sentrale politikkområder.

Hvorfor har vi kommunale råd?
Mennesker med funksjonsnedsettelse er som regel underrepresenterte i andre folkevalgte organer. Derfor er det viktig at noen har spesielt fokus på funksjonshemmedes interesser, og ordningen med kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse er etablert på grunn av dette.

Formålet er å ha en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Rådene er et kommunalt eller fylkeskommunalt utvalg, og rådsmedlemmene regnes som folkevalgte på lik linje med andre folkevalgte. Rådets funksjonstid er derfor én valgperiode, altså 4 år, fra høsten 2023 til høsten 2027.

Rådsmedlemmene vil få opplæring
Kandidater må være foreslått av egen organisasjon hvis FFO eller Unge Funksjonshemmede skal fremme kandidaten. Det er ikke stilt spesielle kompetansekrav, men rådene bør representere en bredde av funksjonsnedsettelser, og dermed kunnskap om ulike barrierer som oppleves. 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), i samarbeid med Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Unge Funksjonshemmede etablerer i disse dager et opplæringsopplegg som skal bidra til inspirasjon og trygghet i vervet som rådsmedlem. I enkelte kommuner vil rådsmedlemmene få opplæring av KS (Kommunesektorens organisasjon) og KS sitt Folkevalgtprogram. Det er også utgitt en konkret veileder for rådsmedlemmer, som finnes hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir.no).

Adresse og frist for forslag
Aktuelle kandidater til å sitte i kommunalt råd i sin kommune eller i det fylkeskommunale rådet, kan sendes inn via skjemaet nederst på siden her.

Fristen for forslag til kandidater er 12. juni 2023. Vi vil deretter sende forslag til de ulike kommunene. Prosedyrene for utnevning varierer noe i de ulike kommunene, så dette kan ta litt tid. Vi trenger derfor kandidatene i god tid.

Er det spørsmål rundt kommunale råd og forslag, ta bare kontakt med Kari Frøseth Johansen – kari.froseth.johansen@ffo.no

"Vi opplever desverre problemer på nettsiden for tiden, dette er problemer fra vår nettleverandør som de jobber med å få løst.

Man kan få feilmelding når etter registrering, den kan du se bort ifra, for registreringen kommer inn.

Om du ikke får til å registrere i det hele tatt, eller feil registreringsskjema kommer opp, så kan du sende påmelding på epost til: post.trondelag@ffo.no da registrerer vi inn det manuelt i stedet. 

Takk for tålmodigheten! "

Foreslås vedkommende inn i ett kommunalt råd eller i Fylkesrådet?
Personvernregelen (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi samler inn og behandler personopplysningene dine i forbindelse med påmelding til ett av våre arrangement. Ved å svare på og sende inn dette skjemaet samtykker du at du er innforstått med at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag (FFO Trøndelag) lagrer personopplysningene som skal brukes i forbindelse med kurset/arrangementet i FFOs database. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og det kan når som helst trekke tilbake dette samtykket