Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Majorstuen T-banestasjon

Høringssvar på Detaljregulering med konsekvensutredning, Majorstuen T-banestasjon, Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Dersom utbyggingen av Majorstuen T-banestasjon gjennomføres er dette FFO Oslos innspill i første omgang:

Anleggsperioden
I anleggsperioden er det viktig at man sikrer tilgjengelighet for alle. Informasjonen må også være tilgjengelig for syns- og hørselshemmede. Det er svært viktig at det gis god informasjon om eventuelle endringer i fremkommelighet i omkringliggende områder, likeså må det gis tilgjengelig informasjon om midlertidige endringer i kollektivtrafikken. Paraply- og brukerorganisasjonene kan hjelpe med å formidle informasjon.

Brukermedvirkning
En referansegruppe bestående av funksjonshemmede og kronisk syke må med i planleggingen så tidlig som mulig. Det er viktig at brukermedvirkere får reell mulighet til å komme med innspill som kan påvirke planprosessen. Stasjonen bør ikke bare være universelt utformet, men også være brukervennlig for alle. Vi vil derfor anbefale å ha også en bredere referansegruppe.

Universell utforming
Det må utarbeides en plan for universell utforming. Funksjonshemmede og kronisk syke er en svært heterogen gruppe. Ofte opplever man at aktører fokuserer på å gjøre områder rullestoltilgjengelige. Alle skal bli ivaretatt. Derfor vil FFO Oslo understreke viktigheten av å ivareta de med sansetap, de med ulike bevegelseshemminger som kroniske smerter og lungeproblematikk, de som er sensitive for visuelle og auditive inntrykk og utviklingshemmede. Videre vil vi henvise til NS 11001:2018 Universell utforming av byggverk og NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder. Vi vil også nevne at Bystyret i Oslo Kommune har vedtatt (27.04.22) at Oslo skal bli universelt utformet innen 2030 og vil utvikle en handlingsplan som skal sikre universell utforming.

Bærekraftsmålene og FN om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
Som det står i Nasjonal transportplan 2022–2033 har transportsektoren, og deriblant Sporveien et spesielt ansvar for å ivareta en rekke bærekraftsmål. FFO Oslo vil understreke at en forutsetning for å ivareta bærekraftsmålene er at funksjonshemmede og kronisk syke har de samme mulighetene som den øvrige befolkningen til å delta i samfunnet. Derfor må bærekraftsmålene ses i sammenheng med FN-konvensjonen CRPD.

CRPD har gjennomgående beskrivelser av tilgjengelighet og universell utforming i flere artikler som tar for seg ulike samfunnsområder. Artikkel 9 sier at samfunnet skal identifisere og fjerne hindringer som vanskeliggjør tilgjengeligheten til bygninger, transport og arbeidsplasser. Artikkel 10 omtaler retten til en personlig mobilitet som gir størst mulig uavhengighet.

Sikkerhet
Til slutt vil vi understreke at både ved evakuering fra bygninger og transportmidler ved krisesituasjoner er dagens løsninger for dårlige. Det må sikres at beredskapsplaner for katastrofer også ivaretar personer med funksjonsnedsettelser. Denne gruppen må inkluderes i planlegging og respons for risikosituasjoner og nødsituasjoner.