Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

2021: Ullevål sykehus må utvikles for å sikre sykehustilbudet til Oslos innbyggere

FFO Oslo mener Ullevåltomta er bedre egnet for nye sykehusbygninger enn den trange tomta på Gaustad, og kan ikke akseptere at Ullevål sykehus nedlegges. Alle innbyggerne i Oslo skal ha et lokalsykehus innenfor Oslos bygrenser. Kapasiteten i Oslo-området er for lav og må økes ved å prioritere utbygging av Aker sykehus, hovedsakelig som lokalsykehus for de fire bydelene i Groruddalen.

Oslo universitetssykehus (OUS) er hele landets bakvakt med nasjonale og regionale funksjoner. Ullevål er også lokalsykehuset til en stor del av Oslos innbyggere, samtidig som akuttmottaket står beredt døgnet rundt for hele landet. Det akuttmedisinske miljøet på Ullevål må ikke ødelegges!

Utbygging på Rikshospitalet (RH) vil ikke innfri det uttalte målet til Helse sør-øst om samling av regions- og landsfunksjonene. Fordi tomta på Gaustad er for liten må flere av de regionale funksjonene overføres til Aker, herunder høysmitteisolatet. Bare Ullevål-tomta er stor nok til å romme de regionale akuttfunksjonene, som må samlokaliseres av hensyn til beredskap og pasientsikkerhet.

Den elektive virksomheten på Rikshospitalet står i en annen stilling. Dette sykehuset er kjent for sin spisskompetanse på sjeldne sykdommer og transplantasjoner, og behandler pasienter fra hele landet. Det bør gis mulighet til å utvikle seg, nettopp som rikshospital for planlagte operasjoner og diagnoser som er for sjeldne til at det lar seg gjøre å bygge opp fagmiljøer ved flere sykehus.

Økonomisk virker det lite gjennomtenkt å rive gode bygninger på Rikshospitalet for å få plass til nybygg. Ikke minst risikofylt er det at utbyggingen vil måtte pågå over en ti-årsperiode, ledsages av stadige rokader og på et svært begrenset areal, samtidig som sykehuset skal driftes for fullt. På Ullevål kan utbygging og drift foregå på forskjellige områder.

Målet med utbyggingen må være å dekke det framtidige behovet for sykehustjenester i Oslo. Ullevål-tomta dekker, i motsetning til Rikshospitalet, et areal som er stort nok til å romme både regionale akuttfunksjoner og et tilstrekkelig stort lokalsykehus. Utvikling av Ullevål, i kombinasjon med lokalsykehus på Aker, Lovisenberg og Diakonhjemmet er helt nødvendig for å ivareta kapasitetsbehovet.

Alle innbyggerne i Oslo skal ha lokalsykehus innenfor Oslos bygrenser. Det er ikke tilfelle i dag, og vil ikke bli det med planene til HSØ. Om Ullevål legges ned, må Aker overta lokalsykehusansvaret for de bydelene som hører til Ullevål i dag. Om Ullevål opprettholdes og beholder ansvaret for sine egne bydeler, kan de tre Oslo-bydelene som hører til det overfylte Akershus universitetssykehus (Ahus) tilbakeføres til Oslo og nye Aker sykehus.

Som pasienter trenger vi sammenhengende pasientforløp, enten vi får behandling på sykehus, hos fastlege eller i kommunehelsetjenesten. For samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjeneste er det svært uheldig å splitte innbyggerne i samme kommune på to fylker og sykehusområder. Alna, Bjerke, Stovner og Grorud må samles på det nye Aker sykehus i første etappe av utbyggingen. Gjenoppbygging av Aker som lokalsykehus, med alle påkrevde akuttfunksjoner, fødeavdeling og lokalsykehuspsykiatri for de over 140 000 innbyggerne i Groruddalen, vil gi et nokså stort, men håndterbart sykehus.