Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

2021: Covid-19 rammer Oslos funksjonshemmede og kronisk syke hardt. Det trengs en tiltaksplan for å ta igjen det tapte.

Nå har vi levd med koronapandemi i over ett år. I løpet av de siste fem månedene har Oslo innført stadig strengere smitteverntiltak. Det har vært vanskelig for alle, og veldig vanskelig for noen. Personer med funksjonsnedsettelser og kronisk syke forsvinner lett i stormen av høye ledighetstall og krisa for næringslivet.

Alle har ofret noe under pandemien. Besøksforbud, hjemmekontor, karantene, stengte treningssentre, hytteforbud – lista er lang og grå. Smitteverntiltak er ikke greit for noen, men de fleste av oss kommer gjennom uten varige mén. For mange funksjonshemmede og kronisk syke er det annerledes. Mange i denne gruppa er avhengige av trening og behandling for å opprettholde funksjonalitet og unngå økte smerter.

 

En undersøkelse FFO har gjort viser at mange funksjonshemmede og kronisk syke har fått forverret helsetilstand i løpet av året med pandemi. De største utfordringene har vært å få terapi, trening, behandling, kontroller og oppfølging i helsevesenet.

 

Ø  34 % har opplevd forverring i fysisk helsetilstand, og økte smerter og ubehag.

Ø  24 % har opplevd forverring i psykisk helsetilstand

Ø  18 % har opplevd forverring i funksjonsgrad

 

Noen har knapt vært utenfor døra siden 12. mars, av frykt for å bli smittet av Covid-19. Andre forteller at de har mistet så mange tilbud at livet er snudd helt opp-ned. Dette er bekymringsverdig. Behandlingstilbud og tjenester må raskere og i større grad på plass når samfunnet kan åpnes igjen etter den tredje smittebølgen. Det gjelder også Oslo kommunes oppfølging og tilbud.

 

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) sin undersøkelse viser også at mange barn og unge har mistet tilrettelagt undervisning. Det er avgjørende at de får hjelp til å ta igjen det tapte. Her må det bevilges ekstra timer! Funksjonshemmede faller i større grad enn andre fra i videregående opplæring. Kun 34 prosent fullfører videregående, og mange blir ufrivillig stående utenfor arbeidslivet.

 

FFO Oslo mener myndighetene må komme med en tiltaksplan for hvordan funksjonshemmede og kronisk syke kan ta igjen tap av fysisk og psykisk helse, funksjon, tjenester og tilbud.

 

På grunn av pandemien og tiltakene som er innført for å begrense den er arbeidsledigheten steget til førkrigsnivå. I Oslo er over 40 000 ledige eller permitterte. Kronikere og personer med funksjonsnedsettelser møter større utfordringer på arbeidsmarkedet, uten at de får del i kompensasjonsordninger som følge av koronakrisa. Mange står helt uten inntekt etter at det ble innført makstid for arbeidsavklaringspenger (AAP). FFO Oslo mener at makstida må oppheves, med tilbakevirkende kraft for alle som ble fratatt inntektsgrunnlaget da AAP-ordningen ble strammet inn.

 

For øvrig ber vi om at:

·       Kommunale tjenester og tilbud opprettholdes så langt det lar seg gjøre

·       Spesialundervisning og tilrettelagt undervisning opprettholdes i størst mulig grad, og at det tilrettelegges for at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan være fysisk til stede i skole og barnehage også ved nedstengninger og ved rødt nivå

·       Behandling, terapi og treningstilbud opprettholdes for funksjonshemmede og kronisk syke, og at det gis mulighet til å ta igjen det som eventuelt har gått tapt

·       Personer med varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsavklaringspenger (AAP) må prioriteres på lik linje med andre når permitterte skal tilbake i arbeid

·       Lytt til dem som har skoen på – involver organisasjoner, brukerutvalg og råd for personer med funksjonsnedsettelser i kommunen og bydeler.