Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo mener

FFO Oslos arbeidsprogram 2022-2023

FFO Oslos aktivitet og politiske arbeid veiledes av arbeidsprogrammet som ble vedtatt 2022-2023 på Årsmøtet vårt 23.mars 2022. 

 

FFO Oslos arbeidsprogram 2022 – 2023

FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, CRPD, vil være et grunnlag for FFO Oslos arbeid på alle områder i arbeidsprogrammet: lik deltakelse, oppvekst og utdanning, økonomiske levekår og bolig, helse, rehabilitering, arbeid og brukermedvirkning. FFO Oslo vet at det er forskjell mellom bydelene i Oslo Kommune på disse områdene. Derfor skal FFO Oslo jobbe for gode og like tilbud til personer med funksjonshemming, med langvarig psykisk og fysisk helseproblematikk og pårørende i alle bydeler.

 

Lik deltakelse: Universell utforming og individuell tilrettelegging

For mennesker med funksjonshemming og langvarige psykiske og fysiske helseproblemer er universell utforming helt sentralt for å leve likestilte, gode og selvstendige liv – og kunne delta i samfunnet på lik linje med andre.


FFO Oslo vil arbeide for at:
• brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)-, praktisk hjelp og avlastnings- og støttekontaktordningene tilpasses den enkeltes behov slik at alle får lik mulighet til selvrealisering, utfoldelse og sosiale nettverk
• funksjonshemmede og personer med langvarig fysisk og psykisk helseproblematikk har tilgang til i byens tilbud ved hjelp av universelt utformet kollektivtrafikk, TT-tjeneste og tilrettelagt assistanse
• funksjonshemmede og personer med langvarig psykisk og fysisk helseproblematikk får de hjelpemidlene de trenger for å mestre hverdagsliv, skolegang, studier og arbeid ¨
• bydelene sikrer familier med barn med funksjonshemming eller langvarige fysiske og psykiske helseplager BPA-ordning, individuell plan, koordinator og ansvarsgruppe slik at alle familiemedlemmer blir ivaretatt
• ordningen aktivitetshjelpemidler for personer over 26 fullfinansieres

 

Oppvekst og utdanning

Alle personer med funksjonsnedsettelse og langvarige psykiske og fysiske helseproblemer har rett til en god og trygg oppvekst. Skolen og høyrere utdanning skal være for alle der tilgjengelighet, likeverd og tilpasset opplæring står sentralt i skolehverdagen slik at barn og unge med langvarige fysiske og psykiske helseproblemer og/eller funksjonsnedsettelser kan få utdanning på nivå med jevnaldrende.


FFO Oslo vil arbeide for at:
• familier med barn med langvarige fysiske og psykiske helseproblemer og/eller barn med funksjonsnedsettelse skal inkluderes i alle tilbud på lik linje med andre barn
• elever med særskilte behov i størst mulig grad skal være en del av fellesundervisningen sammen med de andre elevene
• læringsplattformer og teknologiske løsninger som brukes i skolen er universelt utformet slik at de er tilgjengelige for alle
• helsetjenesten og skolehelsetjenesten styrkes
• forkortet ventetid for å få vedtak fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
• mobbeombudet styrkes og gis mer ressurser


Økonomiske levekår og bolig

Å leve med funksjonsnedsettelse eller langvarige psykiske og fysiske helseproblemer medfører ekstra kostnader for mange. FFO Oslo vil at mennesker som lever med funksjonsnedsettelse og langvarige psykiske og fysiske helseproblemer sikres en levestandard på linje med den øvrige befolkningen.


FFO Oslo vil arbeide for at:
• familier med barn med funksjonsnedsettelse og langvarige psykiske og fysiske helseproblemer får nødvendig bistand slik at den økonomiske situasjonen er trygg og forutsigbar
• det innføres en unntaksbestemmelse med rett til forlengelse av arbeidsavklaringspenger ut over 5 år
• funksjonshemmede og personer med langvarige psykiske og fysiske helseproblemer som ikke greier å arbeide innvilges varig trygd
• alle skal kunne velge en tjenlig bolig og hvem de vil bo sammen med
• flere må få flytte til egen egnet bolig
• bokollektivløsninger ikke omfatter mer enn 6 boenheter
• satsen for statlig bostøtte økes
• bostøtte for betaling av husleiene i kommunale boliger i Oslo økes
• bostøtte bør utgjøre minimum 15 % reduksjon av gjengs leie

 

Helse

En godt utbygd offentlig helsetjeneste, som ivaretar personer med langvarige fysiske og psykiske helseproblemer og/eller funksjonsnedsettelse er helt nødvendig.


FFO Oslo vil arbeide for at:
• helsetjenesten skal være et godt og koordinert tjenestetilbud
• tilbudet av helse- og sosiale tjenester og ulike støtteordninger tildeles på grunnlag av tillit til brukernes behov og være av et omfang og en kvalitet som sikrer selvstendighet og god livskvalitet
• alle innbyggerne i Oslo skal ha et lokalsykehus innenfor Oslos bygrenser
• kommune- og spesialisthelsetjenesten baseres på samhandling, samarbeid og ikke økonomiske sanksjoner
• pasientforløpene skal være fleksible og ivareta den enkeltes individuelle behov
• kapasiteten på bildediagnostikk økes, og at pasienter med henvisning og egenandelstak prioriteres


Rehabilitering

Mange personer med funksjonsnedsettelse og langvarige helseproblemer har behov for rehabilitering gjennom hele livet.


FFO Oslo vil arbeide for at:
• alle som trenger det, tilbys spesialisert rehabilitering
• den kommunale rehabiliteringstjenesten i Oslo styrkes
• flere terapeuter og andre tjenestegrupper får avtale med helseforetakene, kommunen eller bydelen, slik at rehabilitering ikke overlates til den enkeltes økonomi
• tilgangen til offentlige, oppvarmede bassenger i Oslo bedres og at tilbud om trening i vann og på land forbedres
• alle individuelle habiliterings- og rehabiliteringsplaner blir gjennomført


Arbeid

Mange personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet.


FFO Oslo vil arbeide for at:
• arbeidsgivere skal få informasjon om inkluderingstilskudd og hjelpemidler, og sørger for tilrettelagt arbeid for personer med funksjonsnedsettelse og langvarige psykiske og fysiske helseproblemer
• Oslo kommune, departementer og offentlige instanser skal tilby reelt arbeid til funksjonshemmede og personer med langvarig psykisk og fysisk helseproblematikk
• støtteordninger og ressurser gis organisasjoner som bidrar til at personer med funksjonsnedsettelse og langvarige psykiske og fysiske helseproblemer kommer i arbeid

 

Brukerrepresentanter

FFO Oslos medvirkning representerer en viktig og nødvendig stemme i arbeidet med å utvikle det offentlige tjenestetilbudet.


FFO Oslo vil:
• arbeide systematisk med opplæring, utvelgelse og oppfølging av våre brukermedvirkere
• opprettholde og forbedre databasen med oversikt over alle FFO Oslos brukermedvirkere
• jobbe for at den store frivillige innsatsen våre brukermedvirkere gjør anerkjennes av våre oppdragsgivere og samfunnet, og for tilstrekkelige økonomiske ressurser til opplæring og oppfølging