Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Er du interessert i å engasjere deg i FFO Oslo?

Styret i FFO Oslo har arbeidet med mange spennende saker i 2022. 

FFO Oslo jobber for å styrke brukerrepresentantene i kommunen og spesialisthelsetjenesten og for å ivareta funksjonshemmedes, kronisk syke og pårørendes rettigheter.

Styret møtes fast til styremøter 10 ganger i året. På våren når styret er valgt og konstituert reiser man på styreseminar for å bli bedre kjent og fordele arbeidsoppgaver etter interesseområde. På styreseminaret har styret mulighet til å velge ut noen saker man ønsker å prioritere det kommende året.

Man får anledning til å jobbe med mye forskjellig i FFO Oslo, her er det mulighet for å ta opp saker selv, men man må også kunne respondere til aktuelle saker som dukker opp. Det er fylkessekretæren som driver kontoret daglig, og styremedlemmer deltar i arbeidsgrupper og prosjekter etter interesse og mulighet. 

Dette er noe av det styret har arbeidet med og deltatt på i 2022: 

Bidratt i utviklingen av handlingsplan for universell utforming for Oslo kommune i samarbeid med byrådsavdelingene, SAFO Oslo og de sentrale rådene i Oslo. 

Styret og fylkessekretær jobber sammen for å arrangere konferanser og erfaringsutvekslinger for brukerrepresentanter, og deltar på relevante konferanser, kurs og samlinger. 

Deltatt på møter om miljø og samferdsel, blant annet har vi i 2022 kommet med innspill til Ruter om fornebubanen, til bymiljøetaten om nullutslipssoner og grønne områder, til Statens Vegvesen og mikromobilitet og til Jernbaneverket om togmateriell. Styremedlemmer i FFO Oslo har også deltatt på sparkesykkel-befaring sammen med bymiljøetaten og sparkesykkel-leverandører.

Styret i FFO Oslo er for tiden med i en arbeidsgruppe med SAFO Oslo, det sentrale rådet for personer med funksjonsnedsettelser som kommer med jevnlige innspill til Utdanningsetaten som har en gjennomgang av spesialundervisningen i Osloskolen. 

Styret i FFO Oslo har vært i kontakt med bydelene for å følge opp implementeringen av den nye rettigheten Barnekoordinator i bydelene. FFO Oslo har også deltatt på innspillsmøte med Oslo kommune om hvordan BPA-ordningen kan bedres. 

Styremedlemmer i FFO Oslo deltok på innspillsmøte med helseetaten der vi kom med våre innspill til ny folkehelsestrategi. I høst leverte vi høringssvar til utkastet som ble lagt frem etter innspillsrundene. 

FFO Oslo har i høst jobbet for å endre regelverket som hindrer for mange i å få innvilget HC-kort. FFO Oslo har også arbeidet for å få unge ut av sykehjem. 

I tillegg har styret jevnlig saker på styremøtene der vi nominerer brukerrepresentanter. I 2023 skal vi finne brukerrepresentanter til rådene i bydelene for den neste fire-års perioden. 

I løpet av høsten 2022 har FFO Oslo og flere andre interesseorganisasjoner gjentatt at egenandelsprisen for TT-reiser er for høy, og at den bør sammenstilles med enkeltbillettprisen til Ruter. I budsjettet for 2023 vedtok Oslo kommune at prisen skal senkes fra 64,- til 52,- i stedet for å øke til 66,- som det opprinnelige forslaget var. 

Styret i FFO Oslo har i 2022 vært opptatt av å samarbeide tettere med andre FFO-fylker, SAFO, medlemsorganisasjonene, FFO sentralt og rådene i bydelene og det sentrale rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo. Vi har satt stor pris på alt samarbeidet og ser frem til å fortsette det gode arbeidet i 2023.