Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Som sagt, så gjort - eller? / Slik har vi jobbet med arbeidsområdet

Disse kildene har vi brukt

Vi har sett på dokumenter fra regjeringen, som meldinger, budsjettproposisjoner og lovendringer som er oversendt Stortinget, samt vurdert strategier, satsninger og forskrifter som regjeringen har besluttet uten behandling i Stortinget. Av saker fremmet direkte av stortingsrepresentanter, har representantforslagene vært en viktig målestokk på hvor aktive opposisjonspartiene har vært på dette området. For å vurdere statsbudsjettenes betydning for de enkeltes partiers innsats, har vi sett på opposisjonspartienes alternative budsjetter – mens KrF, Venstre, FrP og Høyre har blitt koblet til regjeringens budsjettfremlegg også for de periodene partiet ikke har vært i regjering (men vært støtteparti). Høyre har i sin helhet blitt vurdert som en del av regjeringsprosjektet, og gis derfor ingen egen omtale som parti.  
 

Hvor tydelig, aktive og konkrete har partiene vært?

Partienes skår er blitt sett i lys av hvor aktive, tydelige og konkrete de har vært – og om og hvor mye de har forsterket politikken eller bevilgningene når det gjelder en helhetlig arbeidslivspolitikk for funksjonshemmede, herunder likestillingspolitikk, diskriminering og universell utforming. Vi har også vært opptatt av forslag og tiltak knyttet til rekruttering, som tiltak inn mot arbeidsgivere og arbeidsmarked, lønnstilskudd med mer. 

Politikk som kan bidra til økt kvalifisering til jobb, jobbfastholdelse og at flere unngår (100 prosent) uføretrygd er vurdert. Her har partienes standpunkt til hvordan ulike inntektssikringsordninger kan kombineres med å komme i jobb viktig, og da spesielt hvordan partiet har forholdt seg til innstramningene i AAP-ordningen. Konkrete arbeidsmarkedstiltak, og hvor aktive man har vært på å få til bedre samarbeid mellom arbeid og helse er også vurdert.  
 

Vanskelig å sammenligne partier i regjering med partier i opposisjon

Det har vært en balansegang hvordan man skal sammenligne  regjeringspartiene og opposisjonspartiene. Regjeringen har mye større mulighet til å fremme tiltak og endringer gjennom strategier, handlingsplaner og forskrifter med mer og er dermed i en helt annen posisjon til å markere seg og få til resultater på området. Opposisjonspartiene har ikke denne muligheten til å realisere sine partiers politikk. For å utligne dette noe, har vi helt overordnet og skjønnsmessig vurdert effekten av regjeringens politikk, og da også om det er gjort vedtak og gjennomført endringer som vi mener har forverret situasjonen for våre grupper. Regjeringen har ansvaret for politikken som er ført i disse fire årene.  
 
Alle partiene ble kontaktet før sommeren, slik at de selv kunne gi en egen vurdering av partiets innsats for funksjonshemmede og arbeidsinkludering i denne stortingsperioden. Kun KrF, MDG og FrP har benyttet seg av denne muligheten, og vi har derfor gitt disse tre partiene en utvidet omtale knyttet til deres egen vurdering.  
 

Vi har vurdert fremlagte regjeringsdokumenter, meldinger og forslag fra regjeringen frem til sommeren 2021.