Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO internasjonalt / Samarbeidet med Southern Africa Federation of the Disabled (SAFOD)

Samarbeidet med Southern Africa Federation of the Disabled (SAFOD)

FFO har samarbeidet med SAFOD siden 2000. SAFOD er en regional paraplyorganisasjon av funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner i ti land sør for Sahara, nemlig Malawi, Zimbabwe, Zambia, Angola, Namibia, Botswana, Lesotho, Eswatini, Sør-Afrika og Mosambik. Samarbeidet har historisk vært fundert på opplæring av medlemsorganisasjonene i forskjellige interessepolitiske temaer, for eksempel kvinner med funksjonsnedsettelser og deres rettigheter. Vi har også hatt mye fokus på opplæring i godt styresett, da mange av medlemsorganisasjonene var og er svake.

Afrika sør for Sahara er regnet for å være verdens fattigste region. 1990 levde 15 prosent av verdens ekstremt fattige i regionen, i 2030 kan det bli 9 av 10.  En verdifull del av samarbeidsprosjektet  FFO har hatt med SAFOD, var levekårsundersøkelsene som Sintef gjennomførte i regionen på oppdrag fra FFO. Det ble gjennomført levekårsundersøkelser i alle land unntatt Angola og Sør-Afrika. Paraplyorganisasjonene var medeiere i undersøkelsene, og personer med nedsatt funksjonsevne fikk opplæring i og deltok i datainnsamlingen. Dette ga gode data om funksjonshemmedes levekår, og det økte også bevisstheten om paraplyorganisasjonenes rolle i samfunnet som myndighetspåvirkere.

I 2013 døde den forrige generalsekretæren i SAFOD. Han etterlot seg en organisasjon i svært dårlig forfatning. Vi fikk derfor gjennomført en svært grundig evaluering av om det var noe å bygge et videre samarbeid på. Konklusjonen var at dét var det, da SAFOD fremdeles hadde en viktig oppgave å gjøre på vegne av funksjonshemmede i regionen, et godt og kjent navn og svært god støtte blant medlemsorganisasjoner.

Samarbeidets kontekst og mål
I rammeavtalen med Norad 2020-2024 har vi valgt å fokusere på følgende:

  • Å styrke ressursbasen i SAFOD og medlemsorganisasjonene for å styrke bærekraften.
  • Å drive rettighetsbasert påvirkningsarbeid på regionalt nivå, med forankring i CRPD og FNs bærekraftmål.
  • Å lære opp og støtte de nasjonale medlemsorganisasjonene i rettighetsbasert myndighetspåvirking, også forankret i CRPD og bærekraftmålene.
  • Lære opp medlemsorganisasjonene i godt styresett.
  • Jobbe for å øke antall nasjonale medlemsorganisasjoner fra 10 til 16.

For FFO er det viktig å påpeke at når vi søker midler fra Norad gjennom Atlas-alliansen, så gjøres dette i nært samarbeid med partnere. Derfor er det SAFOD som har definert innsatsområdene og satt målene for perioden. Det sivile samfunnet er under press i regionen, og det kan gjøre også funksjonshemmedes paraplyorganisasjoners rolle og anerkjennelse vanskelig.

SAFOD jobber på et regionalt myndighetsnivå som kalles Southern Africa Development Community (SADC).  SADCs hovedmål er å arbeide for å oppnå utvikling, fred og sikkerhet, økonomisk vekst, å begrense fattigdom, å heve levestandard og livskvalitet for innbyggerne i det sørlige Afrika og å støtte vanskeligstilte gjennom regionalt samarbeid, bygget på demokratiske prinsipper og likeverdig og bærekraftig utvikling. Det er klart at SAFOD har en rolle å spille inn mot SADC, et organ som virker lite opptatt av mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres rettigheter og levekår.

Tverrgående temaer
En viktig del av organisasjonsutviklingen er arbeidet mot korrupsjon. Land i det sørlige Afrika er korrupsjonsutsatte, og vi må gjøre det vi kan av forebyggende tiltak mot nettopp korrupsjon. Botswana, der SAFOD har sitt kontor, er det land i Afrika med minst korrupsjon. Arbeidet mot korrupsjon er ett av fire såkalte tverrgående temaer som vi må rapportere til Norad på. De tre andre er menneskerettigheter (vårt prosjekt er et menneskerettighetsprosjekt), kvinners rettigheter og likestilling og klima og miljø.

Godt styresett
Funksjonshemmedes rettigheter er menneskerettigheter. For at både FFO og SAFOD skal være troverdige aktører på vegne av alle organisasjonene vi representerer, må vi ha fokus på godt styresett. Paraplyorganisasjoner har en annen rolle enn medlemsorganisasjonene, og godt styresett handler om rolleforståelse, åpenhet, transparens, troverdighet og riktig bruk av midler. Da styremedlemmer byttes ut med jevne mellomrom, har vi disse temaene kontinuerlig på agendaen.