Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO internasjonalt / Samarbeidet med National Federation of the Disabled-Nepal (NFDN)

Samarbeidet med National Federation of the Disabled-Nepal (NFDN)

NFDN www.nfdn.org.np er FFOs søsterorganisasjon i Nepal. NFDN har mer enn 330 medlemsorganisasjoner. FFO og NFDN har samarbeidet siden 2000, gjennom flere rammeavtaler med Norad via Atlas-alliansen.

Nepal – et av verdens fattigste land
Nepal er et av verdens fattigste land. Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker. Andelen mennesker som lever i absolutt fattigdom har gått noe ned de senere årene. Det skyldes først og fremst nepalesere som arbeider i utlandet og sender penger hjem, men også bistandsmidler. Penger fra utlandet dekker en fjerdedel av budsjettet. Politikerne har prøvd mange tiltak for å stable økonomien på beina, men de hyppige regjeringsskiftene og stadige endringer av den økonomiske politikken gjør at tiltakene i liten grad lykkes. 

Som i de fleste andre land kommer mennesker med nedsatt funksjonsevne langt ned på listen over grupper som prioriteres av myndighetene. Dette er godt dokumentert gjennom en levekårsundersøkelse gjennomført av Sintef på oppdrag fra FFO i 2016. Men Nepal har ratifisert FNs konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og er også med på den globale jobben som gjøres i forbindelse med FNs bærekraftmål  http://sdg.npc.gov.np/

Samarbeidets kontekst og mål
Nepal har nylig endret myndighetsstrukturen fra fem regioner til syv provinser. Lovgivning er også endret slik at mer ansvar og større budsjetter er lagt til kommunenivået – altså ikke ulikt Norge. Provinsnivået kan på mange måter sammenlignes med vårt fylkesnivå.

I samarbeidet med NFDN 2020-2024 er ett av målene at NFDN skal påvirke beslutningsprosesser både på provins- og kommunenivået. Her må NFDNs provinskontorer, som støttes av FFO, og utvalgte medlemsorganisasjoner, ha demokratiske prosesser, økt operasjonell kapasitet og bidra til å sette funksjonshemmedes interesser på agendaen. Det forventes også at NFDN danner koalisjoner med andre organisasjoner og media og fremmer og jobber for å sikre funksjonshemmedes rettigheter. I tillegg skal NFDN og medlemsorganisasjonene skal overvåke implementeringen av CRPD og FNs bærekraftmål i Nepal.

Det andre målet er at jenter og gutter, kvinner og menn med funksjonsnedsettelser drar fordel av både nasjonale og lokale prosjekter og tjenester i utvalgte områder. Her vil vi jobbe for at ansvarlige myndigheter og «mainstream»-organisasjoner anerkjenner funksjonshemmedes organisasjoners unike bidrag (brukermedvirkning). Vi vil også jobbe for at lokale myndigheter tildeler og bruker budsjetter til tiltak som inkluderer funksjonshemmede, samt at de planlegger å en inkluderende måte.

Tverrgående temaer
En viktig del av organisasjonsutviklingen er arbeidet mot korrupsjon. Nepal er et av verdens mest korrupte land, og vi må gjøre det vi kan av forebyggende tiltak mot nettopp korrupsjon. Arbeidet mot korrupsjon er ett av fire såkalte tverrgående temaer som vi må rapportere til Norad på. De tre andre er menneskerettigheter (vårt prosjekt er et menneskerettighetsprosjekt), kvinners rettigheter og likestilling og klima og miljø.

Godt styresett
Funksjonshemmedes rettigheter er menneskerettigheter. For at både FFO og NFDN skal være troverdige aktører på vegne av alle organisasjonene vi representerer, må vi ha fokus på godt styresett. Paraplyorganisasjoner har en annen rolle enn medlemsorganisasjonene, og godt styresett handler om rolleforståelse, åpenhet, transparens, troverdighet og riktig bruk av midler. Da styremedlemmer byttes ut med jevne mellomrom, har vi disse temaene kontinuerlig på agendaen.