Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Autismeforeningen i Norge

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Wergelandsveien 1-3

0167 Oslo

Besøksadresse:

Wergelandsveien 1-3

0167 Oslo

Telefon:
23 05 45 70
Telefax:
23 05 45 51

Autismeforeningen i Norge er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, foreldre, pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Funksjonshemning

Autisme er en omfattende funksjonshemming som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Autisme er betegnelsen på et syndrom, dvs. summen av en rekke symptomer som opptrer samtidig.

Diagnoser innen autismespekteret omfatter diagnoser som autisme (infantil autisme), Asperger syndrom, atypiske former for autisme og psykisk utviklingshemming med autistiske trekk. Mennesker med autisme kan i tillegg også ha andre funksjonshemminger og sykdommer.

Forskningen viser at forekomsten av mennesker med diagnose innen autismespekteret er ca. 3 - 5 pr. 1000 innbyggere og er hyppigst hos gutter.

En organisk hjerneskade regnes som grunnleggende, og arvelige faktorer synes å være av betydning, men årsakene er fortsatt usikre. Det forskes mye på området, og man vil i framtida trolig finne flere årsaker til autisme. Det er enighet blant forskere om at psykososiale faktorer eller spesielle opplevelser i barndommen ikke forårsaker autisme eller Asperger syndrom. Problemene viser seg tidlig og preger personen gjennom hele livet.

Organisasjonen

Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, foreldre, pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Foreningens formål er:
• Arbeide for at samfunnet oppfyller sine forpliktelser overfor mennesker med diagnose innen autismespekteret.

• Arbeide for like muligheter for deltakelse på ulike samfunnsområder.

• Arbeide for forpliktende langtidsplanlegging i et helhetlig og livslangt perspektiv ut fra den enkeltes behov.

• Drive opplysningsvirksomhet, voksenopplæring, stimulere til forskning.

• Drive likemannsarbeid overfor enkeltfamilier, bidra til bedre mestring av hverdagen og forebygging av psykiske vansker.