Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

FFO Oslo søker brukerrepresentanter til NAV Oslo

FFO Oslo søker forslag til brukerrepresentanter til NAVs brukerutvalg på fylkes- og kommunenivå i Oslo. De som nomineres skal ha kunnskap om NAV og NAVs tjenester på et overordnet nivå. Arbeidsbelastningen vil være knyttet til 4-6 planlagte møter og noe arbeid mellom møtene. Funksjonstiden for brukerutvalget er 2 år.  

Man kan lese mer om brukermedvirkning her. Man kan lese mer praktisk om brukermedvirkning i dette heftet.

Man forslås av sin egen medlemsorganisasjon på epost til post.oslo@ffo.no. Vi trenger navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og adresse. Vi ønsker at medlemsorganisasjoner sender ved litt informasjon om den/de dere nominerer og hvorfor man tenker vedkommende er en god kandidat. Frist er så snart som mulig, senest 22. august.

Brukerutvalget er en møteplass for samhandling. Her deltar NAV Oslo (Arbeids- og velferdsetaten i Oslo), Oslo kommune (Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester) og representanter for brukerne. Brukerutvalgene skal legge planer for virksomheten i utvalget. Dette betyr at brukermedvirkning skal inngå i den ordinære planprosessen i NAV Oslo. Utvalget møtes jevnlig, og ut fra innmeldt behov. 

Representanten skal kunne arbeide for gode og likeverdige tjenester til alle NAVs brukere uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status og funksjonshemming. Man skal bidra til at tjenestetilbudet på NAV-kontorene i Oslo har god kvalitet og medvirkning fra brukere og deres organisasjoner. Samt å bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene.

Arbeidsbelastning 
Det er planlagt 4-6 hel/halvdagsmøter som vil foregå på dagtid i NAVs eller Oslo kommunes lokaler i Oslo. Det kan også bli aktuelt med videomøter. Brukerutvalget vil få være med å påvirke arbeidsform. Agenda og annen informasjon sendes ut før møtene og det forventes at deltakerne møter forberedt. Ut fra deltakernes interesse, kompetanse og kapasitet kan det være aktuelt med arbeid mellom møtene. Det er planlagt to møter i høst, et i september og et i november.

Dekking av utgifter 
NAV har regler for godtgjørelse og dekning av utgifter ved deltakelse i utvalg og råd. Kort oppsummert innebærer det at NAV ikke gir godtgjørelse for deltakelse i møter for personer som er offentlig ansatt, de lønnes av organisasjon eller andre, hvis arbeidet hører inn under vedkommende ordinære arbeids- og ansvarsområde. NAV dekker utgifter til reiser i forbindelse med møter, dersom dette ikke dekkes av arbeidsgiver. Reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte. Møtehonorar utbetales i forhold til Statens personalhåndbok.

Mandat for NAV Oslos brukerutvalg.docx