Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Veien til et universelt utformet Norge i 2035 / Alle må kunne delta i demokratiet

Alle må kunne delta i demokratiet

stripe.jpg

anbefalinger.jpg

stripe.jpg

  • Valglokaler og lokaler for politiske møter må være tilgjengelige og det må legges til rette for å tilby tolketjenester og annen bistand i forbindelse med politiske møter

 

  • KMD må innføre en ordning med elektronisk valg så raskt som mulig

 

  • Opplæring av valgmedarbeidere om lovverket må bedres

 

  • Velgere med behov for assistanse må selv kunne velge hvem som skal bistå dem under stemmegivningen

 

  • De politiske partiene må sikre likestilling og ikke-diskriminerende politiske arenaer

 

  • Ordningen med arbeids- og utdanningsreiser må utvides til å gjelde politisk deltakelse

Når jeg skal stemme får jeg tilgang til punktmerkede stemmesedler, men jeg kan ikke kumulere i listen slik andre kan. Muligheten til å stemme elektronisk vil gjøre valgsituasjonen helt tilgjengelig for meg, og jeg kan da også gjennomføre hemmelig valg.

Ida (synshemmet)

Det er store kvalitetsforskjeller i norske kommuner rundt gjennomføringen av valg. Ved stortingsvalget i 2013, hadde 3 prosent av kommunene ikke vurdert valglokalenes tilgjengelighet i forkant av valget. Ved valget i 2019 oppga 86 prosent av kommunene at alle valglokalene hadde ett eller flere valgavlukker som var universelt utformet. De 25 kommunene som oppgir at ikke alle lokalene var universelt utformet, oppgir at totalt 41 lokaler ikke var universelt utformet. Dette er uheldig.

Ved stortingsvalget i 2013 ble det også gjennomført et forsøk med elektronisk stemmegivning via internett i 12 kommuner. Forsøket ble evaluert og viste positive resultater[23]. Likevel ble ordningen kuttet. Muligheten til å stemme elektronisk fører til at flere kan gjennomføre hemmelige valg – en helt fundamental rettighet i Norge. Det kan være avgjørende for valgdeltagelse for noen. Valgmedarbeidere har for liten kunnskap om lovverket. Det fører til at mange ikke får stemt fordi de blir avvist. Vi mener at velgere med behov for assistanse selv må kunne velge hvem som skal bistå dem under stemmegivningen. Valglovutvalget, som nettopp har avgitt sin rapport[24], går ikke inn for innføring av elektroniske valg, men foreslår at velgere med behov for assistanse selv kan velge sin ledsager i valgavlukket. Det mener FFO er viktig.[23] Segaard, S. B., & Saglie, J. (2012). Evaluering av forsøket med e-valg 2011. (ISF Rapport nr. 3, 2012). Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
[24] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-6/id2703131/