Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettigheter / Styrking av tilsynsmyndighetene

anbefalinger.jpg

  • Fylkesmannen må få styrket myndighet i sin kontroll av kommunenes virksomhet

 

  • Fylkesmannen må få lik myndighet til å overprøve kommunenes skjønnsutøvelse for alle kommunale velferdstjenester

 

  • Fylkesmannen må bidra til å sørge for at enkeltvedtak iverksettes og i større grad enn nå gjennomføre tilsyn på bakgrunn av enkeltsaker

 

  • Fylkesmannen må få myndighet til å iverksette økonomiske og andre sanksjoner overfor kommuner som ikke retter seg etter fylkesmannens vedtak

 

Innringer forteller om praktisering av BPA i kommunen. Kommunestyret har vedtatt følgende: BPA gis kun som avlastning til de under 18 år. Kommunen viser til foreldreansvaret for å yte barnet nødvendig omsorg. De mener også det følger av lov/rundskriv at barn under 18 år kun har rett til BPA i form av avlastning. Videre tillater de ikke bruk av BPA i helg da dette blir for kostbart. De mener også at alle assistenter i BPA ordningen må ha helsefaglig utdanning. I tillegg mener de at brukeren ikke skal involveres i hvem som skal ansettes som BPA. Dette kan ikke være overens med regelverket, og innringer lurer på hva de bør gjøre.

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Blant annet skal fylkesmannen overvåke kommunenes virksomhet, og er klageinstans for mange typer kommunale vedtak. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Fylkesmannen har en svært viktig rolle overfor kommunene som en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti for at funksjonshemmede og kronisk syke får den hjelpen de har behov for og krav på.

Sammenlignet med andre tjenester, har fylkesmannen begrenset myndighet til å overprøve kommunen i klagesaker om omsorgstjenester. Det vil si tjenester som praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, avlastningstiltak og plass i institusjon. Mens hovedregelen er at fylkesmannen må ta hensyn til det kommunale selvstyret ved prøving av kommunens skjønnsutøvelse, må fylkesmannen i saker om omsorgstjenester legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret. Dette er et forhold som bidrar til at folks fundamentale rettsgoder ikke sikres godt nok.

I saker hvor fylkesmannen har omgjort kommunenes vedtak har kommunen plikt til å følge opp. Erfaring fra FFOs Rettighetssenter viser imidlertid at enkelte kommuner trenerer og ikke følger opp vedtakene. Det er uholdbart for den som har fått medhold. Klage- og tilsynsmyndighetene må kunne arbeide aktivt for å påse at kommunene følger opp lovpålagte plikter og vedtak. Det må få konsekvenser når kommuner velger å ignorere norsk lov. FFO mener tilsynsmyndighetene må få utvidede virkemidler gjennom økonomiske og andre sanksjoner.

FFO mener tilsynsmyndighetene må styrkes, slik at ressurser og handlingsalternativer er i tråd med tjenesteomfanget til de kommunene som det skal føres tilsyn med.