Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettigheter / NAV-ombud

anbefalinger.jpg

  • Det må opprettes et Nav-ombud etter modell fra pasient- og brukerombudet

 

 

”En kvinne henvendte seg til Rettighetssenteret fordi hun hadde fått et stort krav om tilbakebetaling av penger til NAV. Hun maktet ikke å protestere og ønsket juridisk bistand fordi det var en komplisert sak. Hun tjente litt mer enn inntektsgrensen for å få fri rettshjelp. Hun hadde ikke råd til selv å betale for advokat, så foreldrene måtte hjelpe henne økonomisk med dette. Da ble det oppdaget at NAV hadde gjort en feil og at det var NAV som skyldte kvinnen penger, og ikke omvendt. Hadde hun ikke fått juridisk hjelp, hadde verken feilen blitt oppdaget eller tilbakebetalingskravet blitt trukket.”

I fylkene finnes det et pasient- og brukerombud. Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. I tillegg finnes det et nasjonalt likestillings- og diskrimineringsombud og et eget barneombud. Det finnes ikke noe ombud på NAVs områder.

FFOs Rettighetssenter får flest henvendelser om NAV. Vi erfarer at mange har et stort behov for hjelp og veiledning i prosessen frem til NAV fatter et vedtak. Mange opplever at NAV-systemet svikter i oppfølgingen, de får ikke nødvendig informasjon og de opplever saksbehandlingsfeil. Et eksempel hvor dette er dokumentert er Riksrevisjonens rapport om undersøkelse av rett hjelpemiddel til boligtilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne[3]. Riksrevisjonene fant blant annet at personer med nedsatt funksjonsevne som trenger tilrettelegging av boligen for å kunne bli boende hjemme, får ulik hjelp av arbeids- og velferdsetaten

NAV oppfyller ikke alltid sin veiledningsplikt, og uansett vil dette heller ikke alltid være tilstrekkelig for å ivareta behovet folk har for veiledning og hjelp. Mange føler avmakt i møte med et system de opplever ikke ivaretar deres behov, og hjelpeapparatet oppleves ofte som en motpart. Dette fører til at mange gir opp underveis fordi det ikke finnes noen uavhengige hjelpeinstanser å gå til, bortsett fra å betale for advokat selv.

FFO mener det er behov for et uavhengig NAV-ombud som kan bistå brukerne i deres kontakt med NAV. Et NAV-ombud må kunne bistå når det gjelder hele arbeids- og velferdsforvaltningens lovgivning og ansvarsområde. Vi mener en ombudsordning også kan bidra til å kvalitetssikre NAVs tjenester. NAV-ombudet vil ikke bare kunne gi hjelp og veiledning til enkeltpersoner, men kan også gi viktige innspill om hvordan NAV kan bli bedre.  [3] Revisjonsrapport for 2018 om Rett hjelpemiddel til boligtilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne: https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2019-2020/boligtilpasning.pdf