Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettigheter / Mer myndighet til diskrimineringsnemnda

anbefalinger.jpg

  • Diskrimineringsnemnda må få utvidet kompetanse til å fastsette erstatning og oppreisning i alle saker hvor nemnda konkluderer med at det foreligger ulovlig diskriminering

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager om diskriminering og trakassering. Det er gratis å få en sak behandlet av nemnda, og partene trenger ikke advokat. Hvis en er usikker på om en har en diskrimineringssak, eller ønsker veiledning om regelverket, så kan en ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for veiledning. Diskrimineringsnemnda kan pålegge stansing, retting og andre tiltak som er nødvendige for å sikre at diskriminering, trakassering, instruks eller gjengjeldelse opphører, og for å hindre gjentakelse. Nemnda kan kun tilkjenne oppreisning i saker som gjelder arbeidsforhold. Erstatning kan kun tilkjennes i enkle saksforhold.

Det er få diskrimineringssaker fra funksjonshemmede og kronisk syke som kommer for domstolene. Det kan ha sammenheng med at domstolsbehandling krever store økonomiske ressurser og tar lang tid.

For å sikre en effektiv sanksjonering, og at den som får medhold i nemnda om diskriminering skal kunne få en reell mulighet til erstatning og oppreisning, må nemnda få utvidet kompetanse og mandat til å fastsette dette.