Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Bolig

Grafisk illustrasjon av "bolig"

FFOs hovedkrav.jpgGrønn stripe.jpg

 

  • Antallet tilgjengelige boliger må økes betraktelig

 

  • Alle må sikres mulighet til medbestemmelse i egen bosituasjon

 

  • Boutgiftstaket på bostøtten må heves i tråd med økningen i leieprisene, samt heves slik at flere kan håndtere utgifter ved eid bolig

 

  • Alle uføre som lever på minsteytelser må komme inn under bostøttens inntektsgrenser, og det må sikres at unge uføres minsteytelse samordnes med bostøttens inntektsgrenser for unge uføre 

 

  • Kommunene må sørge for flere gode og tilgjengelige utleieboliger, som er integrert i ordinære bomiljø. Det må ikke kreves markedsleie eller «gjengs leie» for sosiale boliger og omsorgsboliger i kommunalt eie

    Slik kan du jobbe med bolig i kommunale råd


Artikkel 19 og 28 - FN-konvensjonen om rettighetene for funksjonshemmede:

«Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder bolig. De skal ha anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ha tilgang til ulike støttetjenester, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å forhindre isolasjon eller segregering fra samfunnet».

 

Grønn stripe

Notatet i word-format kan printes ut her