Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs innspill til ny regjeringsplattform / Likestilling på alle samfunnsområder

Likestilling på alle samfunnsområder

Alle skal ha like muligheter. Likestilling er mer enn kjønnskamp, og det er ikke reell lik mulighet til deltakelse og tilgjengelighet for alle i det norske samfunnet i dag. Dette kommer ikke av seg selv, men må jobbes systematisk med på alle samfunnsområder. Universell utforming er helt nødvendig for å gi alle mulighet til å kunne delta likeverdig på alle samfunnsområder. Regjeringen har som mål at Norge skal være universelt utformet innen 2035.

Regjeringen vil jobbe for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå sine fulle rettigheter til deltakelse på alle samfunnets arenaer på lik linje med alle andre, ved å sikre at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) realiseres i alle deler av samfunnet. Vi vil bygge ned samfunnsbarrierer som står i veien for denne realiseringen, og slik bidra til større synliggjøring, likestilling og livskvalitet for denne gruppen.

Regjeringen vil:

  • Innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven.

  • Jobbe for et universelt utformet samfunn innen 2035, slik at alle kan delta i samfunnet.

  • Sikre mennesker med funksjonsnedsettelse i gjennomføringen av FNs bærekraftsmål.

  • Oppheve vergemålsloven og innføre en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD.

  • Øke støtten til organisasjonene som jobber for økt likestilling.

  • Gi full momskompensasjon til idrett, frivillighet og kultur.

  • Fullføre og legge frem Stortingsmelding om utviklingshemmedes menneskerettigheter og likeverd.