Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hurdalsplattformen: En seier for likestilling av funksjonshemmede / Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol.jpeg

Helse- og omsorgsminister Ingrid Kjerkol (Ap)

Psykisk helse:

• Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom en konkret opptrappingsplan.​

• Ny opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler. ​

• Penger til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene (uten henvisning). ​

• Utrede tematisk organisering, for bedre kvaliteten og mindre ventetid. ​

• Fjerne egenandelen for pasienter tom. 25 år i offentlig psykisk helsevern

Sjeldne diagnoser:

• Nye metoder: gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder i helsetjenesten for a fa saksbehandlingstiden ned, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere stemme.​

• Det varsles ny prioriteringsmelding som blant annet vurderer persontilpasset medisin og sikrer åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helsetjenesten.​

• Sjeldenstrategien må følges opp.​


Sykehusene:

• Ta tilbake mer styring av sykehusene; Utrede endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen, med mål om å sikre fortsatt statlig eierskap, sterk regional, politisk og demokratisk styring og stedlig ledelse, samt redusert markedstenkning og mindre bruk av innsatsstyrt finansiering. Utredningen skal gjennomgå regionale og lokale helseforetak og tydeliggjøre hvilke beslutninger som skal avgjøres av helseministeren 


Tannhelse:

Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

• Sikre på en bedre måte at de som har rett til gratis offentlig tannhelse, får et riktig og godt tilbud.

• Styrke støtteordningene til de med dårligst råd og de med sykdommer som gir dårlig tannhelse, og gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet. 

• Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år 

• Starte arbeidet med en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering.


BPA:

• Vidareutvikle brukarstyrt personleg assistanse (BPA) som eit viktig verktøy for å sikre alle menneske deltaking og likestilling i samfunnet.  


E-helse:

• Sikre innføring av pasientjournalsystemer som gir sømløse overganger mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, der de nødvendige pasientsikkerhetshensyn er ivaretatt.

• Støtte opp under kommunesektorens arbeid med bedre journalløsninger. 

 

Rehabilitering:

• Styrke kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliteringstilbud og utrede en tydeligere organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer

 

Tilbake til forsiden om Hurdalsplattformen