Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Krav og merknader

 • 27.10.2017

  FFOs merknad til statsbudsjettet - Finanskomiteen

 • 27.10.2017

  FFOs merknad til statsbudsjettet - Arbeids- og sosialkomiteen

 • 27.10.2017

  FFOs merknad til statsbudsjettet - Helse- og omsorgskomiteen

  <p>Les FFOs merknad til statsbudsjettet og helse- og omsorgskomiteen. Vi tar spesielt opp lærings og mestring, brukerstyrt personlig assistanse (BPA),&nbsp; omsorgsstønad, tannbehandling med mer.&nbsp;</p>
 • 19.05.2017

  Prop. 64 L (2016-2017) Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

  <p>Les FFOs brev til Kommunal- og forvaltningskomitéen&nbsp;<a href="/link/2ccffee68c3d44299e10c9e00ecff7d0.aspx">her</a></p>
 • 11.05.2017

  Prop. 57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

  <p>Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen har til behandling Prop. 57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)&nbsp;</p>
 • 11.05.2017

  Merknad til Prop. 81 L (2016-2017)

  <p>Familie- og kulturkomitéen har til behandling Prop. 81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)</p>
 • 03.05.2017

  Merknad til Prop. 65 L (2016-2017)

  <p>Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité har til behandling Prop. 65 L (2016-207) Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)</p>
 • 02.05.2017

  Merknad til Prop. 74 L (2016-2017)

  <p>Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)</p>
 • 14.03.2017

  Merknad til Prop. 49 L (2016-2017)

  <p>Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helse- og omsorgstjenesteloven med sikte på å samle og tydeliggjøre kommunenes plikt til pårørendestøtte.</p>
 • 14.03.2017

  Merknad til St.meld 12 - Alt å vinne

  <p>Stortingets Familie- og kulturkomité har til behandling St. meld 12 - Alt å vinne. FFO deltok på innspillsmøte 16. februar og sendte i ettertid et brev til komitéen. Komitéen planlegger å avgi sin innstilling 6. april og foreløpig dato for behandling i Stortinget er 2. mai.</p>