Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

overgangsregler til endringer i skattereglene for uføreytelser fra 2015

Status: Høringssvar er gitt 29.08.2013

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Overgangsregler til endringer i skattereglene for uføreytelser fra 2015,25.06.2013

Finansdepartementet har sendt ut høring på forslag til forskrift med overgangsregler til endringer i skattereglene for uføreytelser.

Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak om at ny uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges etter de samme regler som lønnsinntekt. Omlegging til lønnsbeskatning skal skje fra samme tidspunkt som innføring av ny uføretrygd, dvs. fra 2015, jf. Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll 2013.

Skattlegging som lønn innebærer at særfradraget for uførhet avvikles, og at uføre ikke lenger vil få skattebegrensning ved lav formue og inntekt. I tillegg beregnes trygdeavgift etter mellomsats og minstefradraget fastsettes som for lønnsinntekt. Ny brutto uføretrygd fra folketrygden skal økes for å kompensere for økt skatt. Uføreytelsen til personer som mottar uførepensjon ved inngangen til 2015, skal konverteres til ny uføretrygd. Også for disse personene økes brutto uføretrygd for å kompensere for økt skatt.

Høringsfristen er 15. september 2013.

Les hele høringsnotatet her.

Høringssvar: Overgangsregler til endringer i skattereglene for uføreytelser fra 2015,29.08.2013

Finansdepartementet
Postboks 8008 dep
0030 Oslo

Vår fil: B13-GC008

Saksbehandler: Grete Crowo 

Overgangsregler til endringer i skattereglene for uføreytelser fra 2015

FFO har gjennomgått høringsnotatet og vi vil med dette komme med våre synspunkter.

Overgangsregler for uføre utenfor folketrygden

Fjerning av særfradraget for uførhet vil gå spesielt hardt utover dem som kun mottar uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden, da disse ikke får kompensert skatteøkningen med økt ytelse.

Det er i utgangspunktet positivt at departementet i høringsnotatet foreslår overgangsregler for denne gruppen, slik at reduksjon i inntekten blir gradvis. Det er likevel negativt at disse uføretrygdede på sikt vil komme merkbart dårligere ut.

FFO mener at inngangsvilkårene til å få uføretrygd i ny uføreordning burde vært lavere enn 50 % redusert arbeidsevne (40 % for dem på AAP). Mange i gruppen, som har opptjente rettigheter i privat pensjonsordning med en lavere uføregrad enn 50 %, kunne etter FFOs syn vært uføretrygdede i folketrygden om inngangskrav til uføregrad hadde vært lavere. En opprettholdelse av retten til særfradraget hadde derfor bidratt ekstra positivt til å gi denne gruppen gode levekår.

Når det gjelder innretningen til utfasingsmodell som departementet foreslår i «Forskrift om overgangsregler til endring i skatteregler for uførepensjonen», har FFO ingen merknader. Dersom vedtaket om å avvikle særfradraget for uførhet opprettholdes av Stortinget, er det bra at det legges opp til en gradvis utfasing for denne gruppen som kommer dårligst ut. På den bakgrunn støtter FFO utfasingsmodellen det legges opp til og med de vilkår som foreslås.

Fjerning av særfradraget for uførhet

Selv om spørsmålet om avvikling av særfradraget for uførhet ikke er tema i høringsnotatet, ønsker FFO å benytte anledningen til å markere at vi var imot å fjerne særfradraget for uførhet før regjeringen hadde utredet levekårskonsekvensene av å fjerne denne ordningen.

En hovedlinje i FFOs innspill til ny uføretrygdordning er å påse at endringer i uføretrygden ikke får negative konsekvenser for uføres levekår. FFO mente i høringen av NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny alderpensjon til uføre at særfradrag for uførhet ikke måtte reduseres eller fjernes. FFO mente også i høringsinnspill til forslag fra Finansdepartementet med forslag til endringer i reglene for skattelegging av pensjonsinntekt, at dette særfradraget måtte videreføres.

FFO frykter at en avvikling av dette særfradraget har medført en skatteskjerpelse som reduserer uføres levekår. Dette er en bekymring vi har til tross for at bruttoinntekten skal økes når uføretrygden fra 2015 skal skattlegges som lønnsinntekt. Uføre har ofte store utgifter på grunn av sykdom og funksjonshemning. Mange vil også bli berørt av utfasingen av særfradrag for store sykdomsutgifter. Det er svært uheldig om man innfører endringer som gir denne gruppen et dårligere økonomisk utgangspunkt enn i dag. Ny uføretrygdordning bør styrke og sikre uføres økonomiske situasjon, og en opprettholdelse av særfradraget for uførhet ville gitt det løftet mange uføretrygdede har behov for.

FFO mener at departementet i det minste burde innført overgangsregler for utfasing av særfradraget til alle uføretrygdede som blir en del av den nye uføretrygdordningen fra 2015.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen
Leder

Liv Arum
Generalsekretær