Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Krav til statsbudsjettet 2016 - Kulturdepartementet

Status: Høringen ble sendt ut

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Krav til statsbudsjettet 2016 - Kulturdepartementet

Statsråd Thorhild Widvey
Kulturdepartementet
Pb 8030 Dep
0030 Oslo

 

Vårt Arkiv: 401
Saksbehandler: Åsta Tale Strand
Oslo 8. januar 2015

 

FFOs krav til statsbudsjettet 2016

20. november 2014 oversendte FFO krav til regjeringen knyttet til nødvendige hovedinnsatser i politikken for funksjonshemmede i statsbudsjettet for 2016.

I møte i Kontaktutvalget med regjeringen den 4. desember 2014 varslet vi våre krav til det enkelte fagdepartement på viktige områder i politikken for funksjonshemmede. Her følger derfor FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2016 på Kulturdepartementets område.

Norge ratifiserte FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013. FFO har fått oppgaven med å koordinere skyggerapporten fra sivilt samfunn. Vi vil i den forbindelse understreke Kulturdepartementets plikt til å implementere CRPD innenfor sitt ansvarsområde og følge opp med økonomiske bevilgninger i 2016, slik det beskrives i artikkel 9 i konvensjonen:

«mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder. Partene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi og – systemer, og til andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten, både i byene og i distriktene».

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner:

  • FFO ber regjeringen om at momskompensasjonsordningen omgjøres fra en rammestyrt til en behovsstyrt ordning.
  • FFO ber regjeringen ta Frivillighet Norge aktivt med i arbeidet for å forbedre momskompensasjonsordningen.


Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

FFO er opptatt av at momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner skal være en ordning som sikrer full momskompensasjon på varer og tjenester. Da ordningen ble innført i 2010 var 1,2 mrd. kroner anslått som ramme for full momskompensasjon, og en fireårig opptrappingsplan ble skissert.

Ut fra de tallene som Lotteritilsynet nå opererer med, er det tydelig at den anslåtte rammen på 1,2 mrd. kroner fra 2010 ikke vil være tilstrekkelig for å oppfylle målet om full momskompensasjon. I forslaget for 2015 er rammen indeksregulert, og det er foreslått 1,239 mrd. kroner.

Lotteritilsynet mottok søknader for 1,423 mrd. kroner i momskompensasjon i 2013. Tilsynet opplyser at ytterligere 104 organisasjoner har søkt momskompensasjon i 2014, og ut fra endelig fordeling er godkjent søknadsbeløp nå på 1,436 mrd. kroner. Dette gir en avkorting av tilskudd på 17 %.

Frivillighet Norges undersøkelser har synliggjort at det fremdeles er mange organisasjoner som ikke søker momskompensasjon i tillegg til at mange organisasjoner ikke inkluderer alle lokale ledd i sine søknader1.

Av FFOs 77 medlemsorganisasjoner var det 54 som i 2013 søkte momskompensasjon. I 2014 er det 58 organisasjoner som søker, noe som betyr at det fremdeles er 19 landsdekkende organisasjoner som foreløpig ikke har søkt. Dette illustrerer at det er mange organisasjoner som er berettiget kompensasjon, som ikke søker. FFO tror at enda flere organisasjoner vil komme til å søke i årene fremover gitt utviklingen fram til nå.

I Sundvolden-plattformen er det formulert et mål om å forbedre momskompensasjonsordningen. Evalueringen av ordningen, som Kulturdepartementet bestilte, ble lagt fram i desember 2012 og viste at det er behov for å revidere ordningen. Det er gjort små endringer etter det. FFO mener det er viktig å få på plass en robust varig ordning som er treffsikker og som inkluderer alle momsutgifter på innkjøp til den frivillige virksomheten. Det er selvfølgelig helt avgjørende at en forbedring av momskompensasjonsordningen også må sikre gjennom tilstrekkelige budsjettrammer for at målet om full momskompensasjon skal oppfylles.

FFO mener at en overslagsbevilgning for momskompensasjon vil være det mest fornuftige for å sikre full momskompensasjon. Ordningen må være behovsstyrt og ikke rammestyrt. Vi vil også påpeke at det fremdeles er behov for å forbedre ordningen, slik også Sundvolden-plattformen tar til orde for. FFO vil peke på at Frivillighet Norge må tas aktivt med i dette arbeidet.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen/s
Leder

Liv Arum
Generalsekretær

 

Kopi: Kontaktutvalget med Regjeringen v/Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

 

Fotnoter:

  1. http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Frivillighetspolitikk/Rapport_moms_2013.pdf