Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tilskudd til utvikling av likepersonsarbeid i regi av funksjonshemmedes organisasjoner

Status: Høringssvar er gitt 30.10.2013

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Tilskudd til utvikling av likepersonsarbeid i regi av funksjonshemmedes organisasjoner

Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet har sendt FFO invitasjon til å kommentere forslag til regelverk for tilskudd til utvikling av likepersonsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner.

Høringssvar: Tilskudd til utvikling av likepersonsarbeid i regi av funksjonshemmedes organisasjoner,30.10.2013

Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet
Inge.carlen@bufdir.no

 

Vår fil: B13-ÅTS015
Saksbehandler: Åsta Tale Strand

 

Tilskudd til utvikling av likepersonsarbeid i regi av funksjonshemmedes organisasjoner

Takk for invitasjon til å kommentere forslag til regelverk for tilskudd til utvikling av likepersonsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner.

Forslaget har i dag vært behandlet i FFOs arbeidsutvalg.

Vi ser at dette forslaget samsvarer godt med kommentarer gitt i FFOs høringsuttalelse om nytt tilskuddsregelverk. Vi tok der til orde for at det måtte etableres en prosjektrettet ordning for å sikre utviklingsarbeidet på likemannsområdet dersom en omlegging av likemannsordningen ble gjennomført. Dette er et godt tiltak for å motvirke at likemannsarbeidet svekkes.

FFO har noen kommentarer på formulering og innhold.

§ 1 Formål

I første setning står det:
Formålet med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for at frivillige organisasjoner som jobber for personer med nedsatt funksjonsevne til å gjennomføre viktige utviklingsprosjekt innenfor likepersonsarbeidet i organisasjonen.

For å unngå at ordningen blir oppfattet slik at andre enn funksjonshemmedes egne organisasjoner er målgruppe, kan første setning i stedet formuleres slik:
Formålet med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for at organisasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne kan gjennomføre viktige utviklingsprosjekt innenfor likepersonsarbeidet i organisasjonen.

Ordet «metodikk» kan med fordel erstattes med begrepet metode. Metodikk kan være et sett av metoder. Det finnes en metodikk i likemannsarbeidet som bygger på de grunnleggende prinsippene. Innenfor dette kan det utvikles mange metoder, og det er disse en bør etterspørre i aktuelle prosjekt. Dette kan formuleres slik:
Dette kan gi seg utslag i nye metoder og/eller nye arbeidsmåter på området.

§ 4 Kriterier for å kunne motta tilskudd

I pkt a) står det: Tiltaket må være et likepersonsarbeid i regi av en eller flere frivillige organisasjoner som jobber for personer med nedsatt funksjonsevne

Det er positivt at det blir signalisert at samarbeidsprosjekt mellom organisasjoner kan få støtte. Formuleringen i punktet er uheldig da det kan se ut som det åpnes for andre frivillige organisasjoner som jobber for funksjonshemmede, jmf. formuleringen under formål. Vi går ut fra at dette ikke er tiltenkt, men for å unngå uklarheter kan det formuleres slik:
Tiltaket må være et likepersonsprosjekt i regi av en eller flere organisasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne.

§ 5 Prioriterte tiltak

De tre prioriterte tiltakene er godt dekkende. Opplæringstiltak kan være en forutsetning for alle disse tre, og vi stiller derfor spørsmål om det hadde vært klokt om det på en eller annen måte hadde vært eksemplifisert.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen
Leder

Liv Arum
Generalsekretær