Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Status: Resultat av høring er mottatt 25.03.2014

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - NOU 2013:12 - Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger,05.12.2013

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger (utredning nr. 28 fra Banklovkommisjonen).

Utredningen inneholder utkast til nye lovregler om uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger som er tilpasset hovedprinsippene i ny uføretrygd i folketrygden.

Høringsfrist er 6. mars 2014.

Les hele høringsbrevet her.

Høringssvar: NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger,05.03.2014

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

 

Vår fil: B14-GC005
Saksbehandler: Grete Crowo

 

NOU 2013: 12 - Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

FFO har gjennomgått NOU 2013: 12 - Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger med høringsfrist 6. mars, og vi vil med dette komme med følgende synspunkter.

FFOs synspunkter

  • FFO mener det bør være obligatorisk for arbeidsgiver å ha uføredekning for sine ansatte.

  • FFO mener at uføredekningen må ha en kompensasjonssats på minimum fem prosent.

  • FFO mener det må være obligatorisk å ha barnetillegg som en del av privat tjenestepensjonsordning, og at det utformes som i offentlig tjenestepensjonsordning.

  • FFO mener det må gjøres unntak for VTA i forhold til reduksjon av uføretrygd på grunn av inntekt, slik at man kan tjene 1 G uten avkortning i uføretrygden.

  • FFO mener det må gis overgangsregler som sikrer medlemmene lik samlet kjøpekraft.

Alle arbeidsgivere i privat sektor bør ha en uføredekning for sine ansatte

Arbeidstakere som blir varig uføre mens de er yrkesaktive får livet sitt totalt endret. Uføretrygden i folketrygden er et økonomisk sikkerhetsnett for dem som har 50 prosent nedsatt inntektsevne. Likevel kan uføretrygd fra folketrygden for mange gi en svært lav inntekt å leve av om inntekten de siste årene før uførhet har vært liten.

Arbeidstakere som er medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning vil være sikret en uføredekning som tillegg til folketrygden, eller eventuelt som eneste uføretrygd om man ikke kvalifiserer til uføretrygd fra folketrygden. FFO mener at alle arbeidstakere i privat sektor også må kunne sikres uføretrygd gjennom en privat tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiverne bør derfor pålegges å ha en forsikringsbasert uføreordning, og det bør innføres en kompensasjonssats på minimum fem prosent.

Barnetillegget må ikke gjøres frivillig

Forsørgertillegg i uføretrygdordninger blir gitt for å sikre at barn av uføre får en best mulig oppvekst selv om de har kronisk syke eller funksjonshemmede foreldre. Det er viktig å innta barneperspektivet når en vurderer denne ordningen. FFO mener at det er rimelig at medlemmer i en privat tjenestepensjonsordning med et forsørgeransvar får et barnetillegg på linje med ordningen i offentlig tjenestepensjonsordning. FFO mener dette ikke kan være en frivillig ordning for arbeidsgiverne.

I utgangspunktet er FFO uenige i den endringen som gjøres i utformingen av barnetillegget i offentlig tjenestepensjonsordninger, slik at nivået på barnetillegget reduseres. Vi hadde gjerne sett at nivået på barnetillegget ble beholdt på 6,6 prosent av pensjonsgrunnlaget per barn justert for tjenestetid, og at samlet barnetillegg ikke kunne utgjøre mer enn 24 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Samtidig mener FFO det vil være fornuftig å legge til grunn samme modell for barnetillegget i privat og offentlig tjenestepensjonsordning. Vi støtter derfor dissensforslaget i utvalgets innstilling om at maksimalrammene for barnetillegget i uførepensjonen i private tjenestepensjonsordninger skal uformes på samme måte som i offentlige tjenestepensjonsordninger.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) må ikke medføre redusert uføretrygd

FFO kan ikke se at bonuslønn fra VTA er drøftet i NOU 2013: 12 når man tar opp hva som ikke skal gi avkortning i uføretrygden.

I Prop. 130 L (2010 - 2011), legges det til grunn inntekter fra VTA ikke skal føre til reduksjon av uføretrygden:

  • «Deltakere i varig tilrettelagt arbeid (VTA) mottar uførepensjon. De fleste av disse får i tillegg en bonuslønn som normalt er veldig lav i forhold til den faktiske arbeidstiden. Departementet foreslår derfor at inntekter fra VTA ikke skal føre til reduksjon av uføretrygden.» (Prop. 130 L (2010-2011), side 14).

I forslag til forskrift om uføretrygd fra folketrygden, som også er på høring, foreslås det at personer på VTA kan tjene inntil 1G uten avkortning i trygden. FFO mener dette gir en god ivaretakelse av denne gruppen slik at kan tjene noe i tillegg til uføretrygden.

Vi mener prinsippet om at inntekt fra VTA ikke skal gi avkortning i uføretrygden også må presiseres i private pensjonsordninger, samt at medlemmer på VTA kan tjene inntil 1 G ved siden av uføretrygden.

Overgangsregler

For alle som har uførepensjon etter dagens regelverk for privat pensjonsordning, vil det være svært viktig å beholde sin kjøpekraft ved omlegging av uføretrygdordningen. Slik FFO forstår det vil medlemmer som allerede har uføretrygd både fra folketrygden og privat ordning, kunne komme dårligere ut samlet sett etter omregningen til ny uføretrygd fra folketrygden; med mindre det ikke blir utbetalt uførepensjon fra pensjonsordningen etter tidligere pensjonsplan. FFO mener at disse må sikres at det betales ut uføretrygd etter den pensjonsplanen de allerede har.

Den andre gruppen; de som ikke har fått sin inntektsevne nedsatt forut for det tidspunktet den nye pensjonsplanen trer i kraft, må kunne ta med seg tidligere opptjente uførerettigheter. Det er viktig at denne gruppen beholder sin rett til uførepensjon, og at de ikke kommer dårligere ut enn det som var lagt til grunn i pensjonsplanen.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen
Leder

Liv Arum
Generalsekretær

Fotonote:

(1) NOU 2013: 12 Uførepensjon i private pensjonsordninger; dissens medlemmene Dalsøren, Gjelsvik, Orskaug og Storødvann, side. 78.

Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger,25.03.2014

Saken er under behandling i departementet. Men forslag om endelig regelverk vil nok komme forholdsvis raskt, da dette må på plass før ny uføretrygd inversettes 1. januar 2015. Departementet må legge fram for Stortinget forslag til endringer i lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (tjenestepensjonsloven). Denne lovendringen må være på plass i 2014.