Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Rapport fra ekspertgruppen for spesialpedagogikk - Utdanning og forskning i spesialpedagogikk - veien videre.

Status: Høringssvar er gitt

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Rapport fra ekspertgruppen for spesialpedagogikk,18.07.2014

En ekspertgruppe har gitt innspill til Kunnskapsdepartementet om hvordan fremtidige utdanninger i spesialpedagogikk bør være. Rapporten ble overlevert til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 20.6.2014. Ekspertgruppen har gjennomgått de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdert hvordan de bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer.

Les mer om rapporten her.

Last ned rapporten her (pdf)

Høring- Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre, rapport fra Ekspertgruppen for spesialpedagogikk

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

 

Vår fil: B14-HW010
Saksbehandler: Hanne E. Witsø

 

Høring- Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre, rapport fra Ekspertgruppen for spesialpedagogikk

Vi viser til brev datert 8. august 2014 om høring på Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre.


FFOs synspunkter:

  • FFO støtter Ekspertgruppens vektlegging av, og anbefaling om, at spesialpedagogiske emner må vektlegges sterkere i barnehagelærer- og grunnskoleutdanningene.

Større innslag av spesialpedagogiske emner er nødvendig
FFO er glad for at Ekspertgruppen tar til orde for og anbefaler at spesialpedagogiske emner må vektlegges sterkere i barnehagelærer- og grunnskoleutdanningene. Så tidlig som i 2009 var FFO i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren – rollen og utdanningen. Da argumenterte vi for det som nå er Ekspertgruppenes hovedkonklusjon.

FFO representerer elever med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. Mange av dem trenger spesialpedagogiske tiltak. Felles for våre elever er at de ofte møter hindringer, og hindringene er strukturelle og systematiske. Konsekvensene er ofte at de ikke får fullt læringsutbytte av undervisningen, og at de ikke kan delta i skolens aktiviteter på linje med andre elever. De har rett, men de får ikke rett, slik det er beskrevet i en betenkning advokat Else McClimans gjorde på vegne av FFO i 20131.

FFO mener at større innslag av spesialpedagogikk i lærer- og barnehagelærerutdanningene kan være ett av tiltakene som er nødvendig for at flere elever får rett. Da vil lærere være bedre rustet til å møte mangfoldet av barn i barnehage og skole. Omtrent ti prosent av elevene mottar spesialundervisning. Jo mer lærere kan om disse elevene, jo større mulighet har elevene til å få utnyttet sitt læringspotensial. Muligheten til å oppnå målsettingen om en inkluderende skole vil også øke.

Vi ser dessverre ikke at de elevgruppene vi representerer er omtalt så tydelig i andre utvalg og satsinger på barnehage- og skoleområdet, som Ludvigsen-utvalget2 og Lærerløftet3. Derfor er ekspertgruppens hovedkonklusjon svært viktig, og vi støtter den.

 

Med vennlig hilsen

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

 

Knut Magne Ellingsen
Leder

Liv Arum
Generalsekretær

 

Fotnoter:

  1. McClimans, Else: Utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon de siste ti år. FFO, politisk notat 2/2013.
  2. NOU 2014:7. Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag
  3. http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Planer/KD_StrategiSkole_web.pdf