Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Handlingsprogram 2014–2023

Status: Høringssvar er gitt 18.12.2013

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Jernbaneverkets handlingsplan 2014-2023,23.09.2013

Jernbaneverkets har sendt ut Handlingsprogram 2014-2023 på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

Les hele handlingsprogrammet her.

Høringssvar: Jernbaneverkets handlingsprogram 2014–2023,18.12.2013

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR


Vår fil: B13-CL15
Saksbehandler: Cato Lie

 

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023

Vi viser til deres høringsbrev datert 23. september 2013.

Status

FFO konstaterer at det ikke foreligger noen samlet oversikt over hvor langt man har kommet i arbeidet med universell utforming i det norske transportsystemet, herunder jernbaneområdet. Vi etterlyser en tydeligere kobling mellom visjonen om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 og handlingsplanene som utarbeides på grunnlag av Nasjonal Transportplan 2014-2023.

I forbindelse med rulleringen av Nasjonal Transportplan 2010-2019, ble det i utredningsfasen nedsatt en tverretatlig arbeidsgruppe, med representanter fra Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor, som skulle gi innspill til det videre arbeid med universell utforming. Det ble i arbeidet lagt stor vekt på dialog med brukerorganisasjonene.

Arbeidsgruppen skulle utrede status og utfordringer for arbeidet med å oppfylle målet om et universelt utformet transportsystem. Arbeidsgruppen mente at det burde legges vekt på en strekningsvis oppgradering der hele reisekjeder kartlegges og oppgraderes systematisk for å oppnå størst mulig effekt av tiltakene som iverksettes. FFO deler dette synet, og vi er derfor glad for at «å bidra til at hele reisekjeder skal bli universelt utformet» ble etappemålet i ny NTP.

Utbygging av IC-trianglet, har vært et fokusområde for FFO i flere år. Innkjøp av rullende materiell som Flirt-tog er et godt valg og vil gjøre inn- og utstigning uproblematisk forutsatt at plattformhøyden er 76cm på alle stasjoner.

Jernbanen har 358 stasjoner og holdeplasser, hvorav to stasjoner er universelt utformet og 30 % er tilgjengelig for alle per dagsdato. Her gjenstår det med andre ord mye.

Universell utforming lite synlig i dokumentet

De viktigste formuleringene i dokumentet om universell utforming omtales på side 43, med overskrift «Stasjoner og knutepunkter», i kapittel fem om «Programområder».

FFO ser også i dette dokumentet at arbeidet med universell utforming er integrert i det generelle forbedringsarbeidet og derfor ikke beskrevet særskilt. Etter vår oppfatning burde universell utforming få et eget kapittel, særlig sett i lys av at universell utforming er ett av fire hovedmål i NTP 2014-2023. Et eget kapittel vil øke bevisstheten om viktigheten av universell utforming og synliggjøre arbeidet for de som skal benytte handlingsplanen som sitt grunnleggende arbeidsverktøy.

Begrepsbruk

FFO er av den oppfatning at det kunne vært hensiktsmessig om dokumentet inneholdt en definisjon av begrepene universell utforming og tilgjengelighet.

FFO mener at en togstasjon er universelt utformet når flest mulig i størst mulig utstrekning skal kunne benytte stasjonen uten å være avhengig av spesielle innretninger eller hjelpemidler. Når en stasjon defineres som tilgjengelig forstås det oftest som at den er fremkommelig for rullestolbrukere, det vil si når adkomst til plattform er hinder-fri og man kan benytte heis/rampe fra plattform og inn i toget. Jernbaneverket benytter begrepet tilgjengelig for alle (TFA) for å beskrive denne tilgjengelighetsstandarden.

FFO konstaterer at TFA-begrepet har sitt utspring i tidligere strategiske dokumenter fra Jernbaneverket og også dette dokumentet benytter dette begrepet. Dette mener vi er uheldig. Vi mener at TFA som begrep kan forveksles med begrepet universell utforming og at denne begrepsbruken skaper forvirring. Vi mener dessuten at det er uheldig å benytte universell utforming av informasjonssystemer som et selvstendig begrep, siden vi mener at universell utforming skal omfatte alle områder.

Under prioriteringskriterier på side 43 er tilgjengelighet prioritert som nummer fire og målet er «tilgjengelig for alle». Vi ber om at dette begrepet erstattes med begrepet «tilgjengelig» og skulle samtidig gjerne sett at dette var høyere prioritert.

Universell utforming av togstasjoner

FFO mener det er behov for en tydelig og synlig satsing i arbeidet med universell utforming av jernbanen. I den sammenheng er det viktig å øke kompetansen på tilgjengelighet og universell utforming. Derfor mener vi det er behov for et eget kompetanseutviklingsprogram for universell utforming av jernbanen.

I kapittel 2 «Mål og prioriteringer» under avsnittet om universell utforming står det at «det endelige målet er at transportsystemet skal være universelt utformet, noe som vil øke kvaliteten for alle reisende». På veien mot et universelt utformet jernbanesystem innen 2025 mener FFO det vil være et viktig delmål å få alle knutepunkter og stasjoner på et brukbart tilgjengelighetsnivå så raskt som mulig.

Dokumentet beskriver videre-satsing på:

  • å utforme alle nye stasjoner universelt
  • å utbedre 40-80 stasjoner med økt tilgjengelighet
  • å bygge ut digitale anvisere og monitorer.

Vi mener at å utbedre 40-80 stasjoner er et svært omtrentlig mål og for lite til å sikre en god måloppnåelse innen 2025. I likhet med den tverretatlige arbeidsgruppen vi viste til tidligere, mener FFO at ambisjonsnivået burde være at 90 % av definert infrastruktur skal være universelt utformet innen utløpet av NTP perioden frem til 2023.

FFO ønsker at det i handlingsplanen synliggjøres at det foreligger oversikt over hva som må gjøres for å sikre god tilgjengelighet på den enkelte stasjon. Vi mener videre at det er uheldig at den største delen av satsingen på tilgjengelighet/universell utforming legges til andre del av planperioden. Det er lagt inn totalt 3,064 mrd. kroner til tilgjengelighet hvorav kun 449 mill. kroner i de første 4 år.

Det informeres om at sikkerhet på stasjoner og holdeplasser ses i sammenheng med universell utforming og inngår i programområdet «Stasjoner og knutepunkter». Vi ønsker en tydelig synliggjøring av det planlagte arbeidet med universell utforming.

Utbygging av IC-trianglet innebærer at en del stasjoner blir nybygget og får universell utforming-standard. I dag tilfredsstiller to stasjoner kravene til universell utforming og 30 stasjoner regnes som tilgjengelige. Antall universelt utformede stasjoner vil øke fra 5 til 31 i perioden. Med dette gjennomføringstempoet vil under 10 % av alle stasjoner være universelt utformet innen utgangen av NTP-perioden i 2023. Dette illustrerer at vi ikke vil nå det oppsatte målet.

Vi vil i tillegg understreke viktigheten av at handlingsplanen sikrer godt vintervedlikehold, slik at de tilgjengelighetstiltakene som er iverksatt har kan brukes hele året.

Oppsummering

FFO ønsker seg en tydeligere beskrivelse av arbeidet med universell utforming på jernbaneområdet. Denne beskrivelsen bør inneholde en situasjonsbeskrivelse per i dag, en oversikt over behov i perioden og forslag til strategier og virkemidler/tiltak for å nå målet om en universelt utformet jernbane innen 2025.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Liv Arum
Generalsekretær