Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Status: Høringssvar er gitt

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Forslag til endring av Husbankens startlånsordning,01.09.2013

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring forslag om ny forskrift om startlån og endringer i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

I høringsutkastet foreslår departementet at startlånet skal rettes tydeligere mot de med langvarige bolig- og finansieringsproblemer på boligmarkedet. For det andre foreslår departementet at avdragstiden for startlån i særlige tilfeller kan utvides fra 30 til 50 år. Forslagene er en oppfølging av tiltak som ble varslet i boligmeldingen, Meld. St. 17 (2012-20013) Byggje, bu leve.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. september 2013.

Les hele høringsbrevet her.

Høringssvar: Ny forskrift om startlån og endring i forskrift om rente og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8129 Dep
0032 Oslo

 

Vår fil: B13-GC008
29. august 2013

 

Ny forskrift om startlån og endring i forskrift om rente og avdragsvilkår for lån i Husbanken (sak 13/1751)

FFO har gjennomgått høringsutkastet og ønsker å komme med våre synspunkter.

Generelt om startlån

FFO har støttet innretningen på Startlånet slik det ble foreslått av boligutvalget , og som ble tatt med videre i stortingsmeldingen "Byggje-bu-leve".

FFO mener Startlånet skal være et tilbud for de som har langvarige problemer med å finansiere kjøp av bolig, og at ordningen skal være et målrettet virkemiddel for å gi en avgrenset gruppe vanskeligstilte innpass på boligmarkedet. Vi mener videre at det må legges opp til streng nasjonal styring av kommunenes praksis for tildeling av Startlån.

FFO mener at Startlånet ikke skal begrenses til krav om arbeidsinntekt, men at målgruppen må være husholdninger med lave og stabile inntekter. Lånesøkere som lever av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger bør derfor også kvalifisere til mottak av startlån. FFO er positive til at departementet nå åpner for en nedbetalingstid på 50 år for enkelte låntakere.

§ 3. Målgruppen for startlånet

FFO mener avgrensningen av målgruppen i punkt a) i høringsutkastet må gjøres enda strengere. FFO mener at målgruppen må være vanskeligstilte som har fått avslag på privat lån i minst to banker, og at man ikke har en inntekt som gjør at man kunne spart opp tilstrekkelig egenkapital i løpet av to år.

Når det gjelder punkt b) mener FFO at lånesøkere som lever av inntekt fra arbeidsavklaringspenger (AAP) også må kunne tildeles startlån. En del som mottar AAP bør kunne anses som å ha langvarige problemer med finansiering av eid bolig. Noen mottar denne ytelsen i 4 år. Brukere som kom fra de tidligere ytelsene rehabiliterings- og attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad og over på AAP kan ha levd på en midlertidig helserelatert ytelse over svært lang tid. FFO mener at det er urimelig at denne gruppen ikke kan få innvilget startlån selv om dette ikke er en varig avklart inntekt eller pensjon.

Hver enkelt lånesøker med AAP som inntektsgrunnlag bør gis en skjønnsmessig vurdering når det gjelder varigheten av den lave inntekten. Om det forventes at lånesøker vil bli værende lenge på ytelsen bør vedkommende kunne kvalifisere for et slikt lån. Vi mener det eventuelt at bør settes en klausul i den enkeltes lånekontrakt som presiserer at dersom lånetaker kommer i permanent inntektsgivende arbeid må låneavtalen reforhandles.

Om lånetaker etter innvilgelse av Startlån blir varig uføretrygdet, bør man også gjennomgå låneavtalen på nytt. Samtidig vil inntektsnivået på en eventuell fremtidig uføretrygd for mottakere som kommer rett fra AAP, være mer forutsigbar på det tidspunktet lånet innvilges enn en mulig framtidig arbeidsinntekt.


§ 6. Rente og avdragsvilkår

FFO støtter vilkårene som foreslås i punkt a-d. FFO mener det er positivt at det i særlige tilfeller kan innvilges en løpetid på startlånet på inntil 50 år. FFO mener at det er bra at slike lån kan gis til personer som har en varig pensjonsytelse. En slik låneordning vil være spesielt aktuelt for unge uføre. Ordningen bør også gjelde uførepensjonister som blir uføre i ung voksen alder, men som ikke har ung uførepensjon. Vilkårene i punkt d sikrer at dette er husstander med så lav inntekt at det ikke er aktuelt med et lån på 30 år.


Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen
Leder

Liv Arum
Generalsekretær