Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Status: Høringssvar er gitt 25.11.2013

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner,11.10.2013

Kulturdepartementet har sendt ut forslag til endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

De nye vilkårene for at en samfunnsnyttig eller humanitær organisasjon skal kunne motta tippemidler ble fastsatt i forskrift 9. august 2013. Forskriftsendringene etablerer også en overgangsordning for berørte organisasjoner for perioden 2014 – 2017. Formålet med endringene er å sikre en langsiktig og robust modell for fordeling av spillemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner og å videreføre viktige samfunnsoppgaver som utføres av landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

I dette høringsdokumentet foreslår departementet endringer som vil innføre en ny modell for fordeling av midler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. I overgangsperioden vil fordelingskriteriene kun gjelde for organisasjoner som ikke har deltatt i ordningen tidligere. Fra og med utbetalinger i 2018 vil fordelingskriteriene gjelde for alle organisasjoner.

Les hele høringsnotatet her.

Høringsvar: Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner,25.11.2013

Kulturdepartementet
postmottak@kud.dep.no

 

Vår fil: B13-ÅTS018
Saksbeh: Åsta Tale Strand

 

Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

FFO takker for anledningen til å avgi høringsuttalelse og er glad for å få en utsatt frist slik at vi kunne behandle dette i vårt hovedstyre.

FFO er en paraplyorganisasjon for 71 (75) landsdekkende medlemsorganisasjoner. Dette er organisasjoner som kan defineres som samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

FFO ønsker å se på spørsmålet om fordeling av Norsk Tipping sitt spilleoverskudd. Gjennom deltakelse i Extrastiftelsen og endringer som er på trappene der, er det nødvendig å se inntektssituasjonen for våre medlemsorganisasjoner i denne sammenhengen. Organisasjonenes økonomiske rammebetingelser er en viktig sak for oss som paraplyorganisasjon. Sett i lys av at driftstilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner etter hvert dekker opp en mindre andel av de kostnadene til det interessepolitiske arbeidet disse organisasjonene har, er det stort behov for nye inntektskilder for organisasjonene.

FFO er glad for at det nå foreslås en utvidelse av målgruppen for disse midlene fra Norsk Tipping. Dette er viktig for bredden av funksjonshemmedes organisasjoner. Av fordelingsalternativer ser vi at departementet anbefaler en ordning med kriterier basert på frivillighet og avgrensede driftskostnader. FFO mener dette er et klokt valg av flere hensyn. Dette vil være en lite byråkratisk ordning, og det vil være mulig å benytte seg av informasjon som gjennom momskompensasjonsordningen allerede ligger i Lotteritilsynet. Samtidig er dette et alternativ som likestiller organisasjonene.

Når man først går bort fra forfordelingen av 10H, er det også grunn til å stille spørsmål ved om det er rett å prioritere 3 beredskapsorganisasjoner slik det er foreslått. Vi er ikke i tvil om at finansieringsbehovet disse organisasjonene har er stort, og at det er et offentlig ansvar. Vi stiller imidlertid spørsmål til om arbeidet beredskapsorganisasjonene gjør bør finansieres på annen måte enn ved forfordeling gjennom denne ordningen.


Endringer i tilskuddsordninger er alltid vanskelige fordi noen blir vinnere og andre blir tapere. For noen, også blant FFOs organisasjoner, vil de foreslåtte endringene gi dramatiske konsekvenser. For mange andre vil dette være positive endringer. Ved at 3 beredskapsorganisasjoner fremdeles forfordeles, vil de negative konsekvensene for de øvrige 7 organisasjonene i 10H bli enda større. FFO mener derfor at hvis en ønsker å sikre en ny inkluderende ordning med stor oppslutning, må midler til beredskapsorganisasjoner bevilges fra andre hold.


Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen
styreleder

Liv Arum
generalsekretær