Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / En ekskluderende velferdssatsing

En ekskluderende velferdssatsing

Vi berømmer regjeringen for å tilrettelegge for å få flere i arbeid. Likevel finner vi liten grunn til fest i forslaget til statsbudsjett for 2019. Funksjonshemmede og kronisk syke har blitt usynlige.

-Budsjettet for et «bærekraftig velferdssamfunn» er ikke bærekraftig for alle, sier Eva Buschmann, styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Her er noen eksempler:

Bostøtte: Nye uføre vil falle utenfor ordningen

Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen for uføre som mottok bostøtte før uførereformentrådte i kraft 1. januar 2015, gjøres varig. Uføre som fikk bostøtte etter 2015 faller dermed utenfor ordningen.Dette er bra for dem som får en permanent løsning, men hjelper ikke de som ikke er inkludert. Spesielt går det ut over unge uføre. FFO mener det bør etableres en permanent ordning med egne inntektsgrenser for uføre med bostøtte. Spesielt haster det med å få vedtatt en egen bostøtteordning for unge uføre.

 

Tannhelse: Tannhelseregningen sendes til pasientene

Regjeringens forslag til økning av stønad til tannbehandling innebærer en reell kostnadsøkning for pasientene. Den foreslåtte stønadsøkningen på i gjennomsnitt 1,7 prosent er noe lavere enn forventet pris- og kostnadsvekst. Takstene for stønad for undersøkelser hos tannpleier, tannlege og tannlegespesialist blant annet, foreslås nedjustert med i gjennomsnitt 5 prosent. Til sammen utgjør det en innsparing på 33,7 millioner kroner i folketrygden. «Innsparingen» betyr i realiteten at kostnaden lempes over på pasientene.

 

Manglende ambisjoner om TT-Ordningen

Regjerings foreslåtte tilskudd til TT-ordningen dekker videreføring av ordningen på samme nivå som i 2018. For at ordningen skal bli nasjonal må tilskuddene økes og flere fylker inkluderes.

 

Satsing på en tilgjengelig skole stopper opp?

Hele 80 prosent av norske skoler er ikke tilgjengelige for elever med funksjonshemming. Dette er et likestillingsproblem. I 2018 kom forslag til en nasjonal plan for å oppgradere alle grunnskolenes bygg og uteområder (Veikartprosjektet), slik at alle barn kan gå på sin nærskole innen 2030. Første skritt i planen er kartlegging som skal være ferdig i 2020. Det er ikke satt av midler til dette i budsjettforslaget. Uten midler til karlegging stiller vi oss undrende til hvordan vi skal nærme oss målet om tilgjengelige og universelt utformede skoler.

 

Innsats for utsatte barn og familier

Vi heier på regjeringens innsats mot barnefattigdom, men savner konkrete tiltak for familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Her er det lite å hente i årets budsjettforslag.

 

 Utfordrer opposisjonen

I FFOs velgerguide fikk KrF terningkast 6 for sin politikk på områder som gjelder kronisk syke og funksjonshemmede. Politikk og tiltak som vil sikre like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne får bred plass i KrFs partiprogram. I forslaget til statsbudsjett har KrF mye å kjempe for. Vi krysser fingrene og oppfordrer KrF til å være tro sitt partiprogram, og utfordrer opposisjonspartiene SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å sikre hverdagen til kronisk syke og funksjonshemmede i budsjettforhandlingene.

 

Se våre krav til statsbudsjettet 2019