Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / De viktigste sakene for funksjonshemmede og kronisk syke

De viktigste sakene for funksjonshemmede og kronisk syke

statsbudsjett 2019

Mandag 8. oktober ble statsbudsjettet for 2019 lagt frem. Vi kommenterer på sakene som er viktige for funksjonshemmede og kronisk syke.

Statsbudsjettet tematisert:

 Høringer:

Komité

Dato

Arbeids- og sosialkomiteen

16. oktober, frist 10. okt kl 23.59

   

Familie- og kulturkomiteen

18. oktober og 22. oktober, frist 12. okt kl 12

Finanskomiteen

15. oktober og 16. oktober, frist 9. okt kl 18 

Helse- og omsorgskomiteen

16. oktober og 18. oktober, frist 10. okt kl 23.59

   

Kommunal- og forvaltningskomiteen

23. oktober, frist 16. okt kl 23.59

   

Transport- og kommunikasjonskomiteen

15. oktober og 17. oktober, frist 9. okt kl 23.59

Utdannings- og forskningskomiteen

23. oktober og 25. oktober, frist 11. okt kl 23.59

Justiskomiteen

24. oktober, frist 16. okt. kl 23.59

HELSE 

Tannhelseregningen sendes til pasientene
Regjeringens forslag til økning av stønad til tannbehandling innebærer en reell kostnadsøkning for pasientene. Den foreslåtte stønadsøkningen på i gjennomsnitt 1,7 prosent er noe lavere enn forventet pris- og kostnadsvekst. Takstene for stønad for undersøkelser hos tannpleier, tannlege og tannlegespesialist blant annet, foreslås nedjustert med i gjennomsnitt 5 prosent. Til sammen utgjør det en innsparing på 33,7 millioner kroner i folketrygden. «Innsparingen» betyr i realiteten at kostnaden lempes over på pasientene.

 

Psykisk helse
50 mill. kroner til å ansette kommunepsykologer i alle kommuner.
287 kommuner og bydeler har rekruttert psykolog gjennom tilskuddsordningen med tilsammen503 stillinger. Rekrutteringen må ses i sammenheng med den kommende opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse.

Psykisk helse i skolen videreføres med 19,8 mill. kroner.

ARBEID

125 millioner til inkluderingsdugnaden og 200 nye plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Blant satsingene i 2019 er 55 millioner kroner til individuell jobbstøtte, en ordning som skal hjelpe personer med psykiske helseplager og/eller rusproblemer inn i arbeid. 25 millioner kroner foreslås til å videreføre satsingen på flere markedskontakter i Nav.

 

SAMFERDSEL

Manglende ambisjoner om TT-Ordningen
Regjerings foreslåtte tilskudd til TT-ordningen dekker videreføring av ordningen på samme nivå som i 2018. For at ordningen skal bli nasjonal må tilskuddene økes og flere fylker inkluderes.

Ingen nye universelt utformede togstasjoner
Til tross for 26 milliarder kroner foreslått til jernbane, kommer ikke regjeringen i mål med én eneste ny universelt utformet togstasjon i 2019. Kun 28 av totalt 336 stasjoner har universell utforming. Den lite imponerende ambisjonen er to nye "tilgjengelige"stasjoner. Kun 28 av totalt 336 togstasjoner i Norge har universell utforming i dag, mens 94 vurderes som «tilgjengelige». Samferdselsbudsjettet har de senere årene økt betydelig, men arbeidet med universell utforming har relativt sett vært nedprioritert. Tilgjengelig kollektivtransport er viktig for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i samfunnet og må prioriteres høyrere! FFO har bedt regjeringen sette 20135 som endelig frist for universell utforming av kollektivtransporten og 2025 som frist for tilgjengelig kollektivtransport.

 

ANNET

Bostøtte: Nye uføre vil falle utenfor ordningen

Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen for uføre som mottok bostøtte før uførereformentrådte i kraft 1. januar 2015, gjøres varig. Uføre som fikk bostøtte etter 2015 faller dermed utenfor ordningen.Dette er bra for dem som får en permanent løsning, men hjelper ikke de som ikke er inkludert. Spesielt går det ut over unge uføre. FFO mener det bør etableres en permanent ordning med egne inntektsgrenser for uføre med bostøtte. Spesielt haster det med å få vedtatt en egen bostøtteordning for unge uføre.

Aktivitetshjelpemidler
Regjeringens forslag innebærer ingen reell økning i aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. I år var potten tom allerede i august.

Brukerstyrt personlig assistanse
Ingen endring i BPA. Dette til tross for at det er lagt fram flere rapporter som viser at BPA ikke fungerer etter hensikten og politikere fra regjeringspartiene har engasjert seg i saken. Les mer her

Ingen endring i inntektsgrensen for fri rettshjelp
Det vises til at utgiftene på behovsprøvd rettshjelp har gått ned. Nedgangen skyldes at færre oppfyller kriteriene for fri rettshjelp. Dette er forårsaket av at for mange går over inntektsgrensen, noe som bare bekrefter at inntektsgrensen er alt for lav.

Endringer i grunnstønad til diett.
Reduksjon i satsen for de med cøliaki og opphør av stønad til personer med non-cøliaki glutenintoleranse.