Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Spesialundervisning under lupen

Spesialundervisning under lupen

Barneombudet har kommet med rapporten «Uten mål og mening?» som viser at mange elever i norsk skole ikke får god nok opplæring. Det er brudd på norsk lov. Fagpolitisk leder Berit Therese Larsen i FFO har flere betraktninger rundt rapporten om spesialundervisning.

Bilde av barneombudets rapport– Funn i denne rapporten er ikke nytt for FFO dessverre, men underbygger det vi vet, forteller Larsen. 
– Rapporten slår sterkt fast at noen elever ikke får et forsvarlig skoletilbud, hverken faglig eller psykososialt, med lite mulighet for medvirkning. Det er trist lesing.

FFO har lenge ønsket en grundig gjennomgang av spesialundervisningen. Larsen er glad for at Barneombudets rapport har kommet, og ønsker å bruke den i videre politisk arbeid. Sammen med «På lik linje», og FFOs egne rapporter fra Rettighetssenteret begynner FFO å få mye dokumentasjon som viser mangler på skoleområdet og i spesialundervisningen.  

Rapporten må følges opp
Nå vil FFO jobbe for at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tar rapporten på alvor og følger den opp.
– For det første må flest mulig inkluderes i vanlig undervisning – og da må lærere ha kompetanse til å undervise flere i klasserommet, sier fagpolitisk leder.
– For det andre må kvaliteten på spesialundervisning opp.
Hun understreker at det da er viktig at undervisningen blir gitt av spesialpedagoger, ikke av ufaglærte assistenter.
–  2 av 5 som gir spesialundervisning er ufaglærte.

Må følge opplæringsloven
–  FFO har også jobbet lenge med at kommunene må følge opplæringsloven.
Larsen mener at det er behov for sterkere tilsyn med dette, og utvidet mulighet til bruk av sanksjoner når kommunene bryter loven. FFO sin anbefaling er at det opprettes elevombud i alle fylker.
– Men nå har regjeringen gått motsatt vei, dessverre, og sendt på høring et lovforslag som gir kommunene utvidet rett til å utvise skjønn i alle kommunale saker – også innen skole, utdyper hun.

Skolegang er en menneskerett
Fagpolitisk leder forteller at FFO er opptatt av at skolen er en arena der du lærer mye - også sosialt. Den norske skolen har mye spesialundervisning, og mange elever tilbringer skolehverdagen utenfor klasserommet, og får ikke vært med jevnaldrende som de burde. Når eleven i tillegg ikke får en god undervisning på utsiden av klasserommet er det alvorlig.
–  Det er ikke en inkluderende skole, mener Larsen.
–  Skolegang er en menneskerett, og gir mulighet til jobb og økonomisk uavhengighet senere i livet. Det er veldig alvorlig at elever ikke får den opplæringen de skal ha, og det vil ha konsekvenser for resten av livet.

Oppsummert syntes fagpolitisk leder Berit Therese Larsen at Barneombudet har lagt frem en viktig rapport som sier mye om hva som er utfordringene, og dokumentasjonen sammenfaller også med det FFO kjenner til.

Her er noen av FFOs anbefalinger om spesialundervisning fra FFOs notat «En skole for alle» 2014:

  • Det bør innføres en minsteressursnorm for lærertetthet.
  • Lærerutdanningen må inneholde opplæring om elever med funksjonshemning og kroniske sykdommer, og tilrettelegging av undervisningen for elever med særskilte behov.
  • Regjeringen må gi tydelige styringssignaler til skoleeier på hva en inkluderende skole er.
  • Opplæringsloven må endres, slik at den sakkyndige vurderingen også beskriver tiltak som ivaretar elevens sosiale utvikling.
  • Det må opprettes elevombud i hvert fylke, som en særskilt klageinstans for elever og pårørende i grunnskolen.
  • Fylkesmannens tilsyn må utvides og inkludere kontroll av at enkeltvedtak iverksettes.
  • Fylkesmannen må gis sanksjonsmidler overfor skoleeiere som ikke følger opp pålegg og lukker avvik.

Les Barneombudets fagrapport fra 2017; «Uten mål og mening?» om spesialundervisning.

God spesialundervisning er helt nødvendig. I prosjektet har Barneombudet sett at verken elevenes – eller spesialundervisningens potensiale blir utnyttet fullt ut. Både forskning og praksis har vist at mulighetene for å gi elevene et godt læringsutbytte er større i spesialundervisningen enn i den ordinære undervisningen. Men undervisningen må gis av lærere med riktig kompetanse, man må ha høye forventninger til eleven og innhold og organisering må være tilrettelagt elevens behov.

Mulighetene for å lykkes i spesialundervisningen er stor.