Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Politisk julekalender

Politisk julekalender

Bilde av julekalender 2017

Vil du vite hva FFO ønsker seg til jul? Vi har laget en ønskeliste med politiske saker som vi ikke ber nissen om å bringe, men som vi ønsker oss inn i den fremtidige plattformen mellom samarbeidspartiene i posisjon.

1. Opprettholde dagens hjelpemiddelordning som en statlig finansiert ordning, hjemlet i folketrygdloven, og med faglig forankring i hjelpemiddelsentralene.

2. Legge til rette for at alle kommuner i Norge tilbyr sine borgere mulighet til å søke om boligtilpasningstilskudd direkte gjennom Husbanken.

3. Sikre at elever med behov for spesialundervisning får tilstrekkelige ressurser, og at slik undervisning gis av faglærte.

4. Sikre alle barn mulighet til å gå på sin nærskole gjennom utarbeidelse av en forskrift om universell utforming av skoler med 2030 som siste frist.

5. Sikre etablering og gjennomføring av en helhetlig plan for mennesker med funksjonsnedsettelse, med brukerinnvolvering, bevilgninger, tiltak for å heve sektorene samt tiltak for bedre koordinering mellom sektorer og forvaltningsnivåer.

6. Sette mål om et universelt utformet Norge innen 2035 og et tilgjengelig Norge innen 2025 på alle samfunnsområder.

7. Bygge opp et lavterskeltilbud innen psykisk helsevern i kommunene, med særlig vekt på tilbudet til barn og unge, herunder ansette flere psykologer.

8. Sikre gode løsninger for familier som faller ut av pleiepengeordningen.

9. Styrke opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering med flere tiltak, spesielt i kommunene.

10. Ta inn CRPD som norsk rett gjennom menneskerettsloven.

11. Refundere kostnader til tannhelse på lik linje med øvrige helsetjenester.

12. Tilrettelegge idrett og kultur slik at mennesker med funksjonsnedsettelse kan delta.

13. Få på plass en forbedret bostøtteordning med inntektsgrenser som inkluderer alle som lever på uføretrygdens minsteytelser eller som er ung ufør.

14. Komme med en forskrift for universell utforming av eksisterende bygg, anlegg, transportmidler og infrastruktur.

15. Intensivere innsatsen for å få flere mennesker med funksjonsnedsettelse i arbeid.

16. Rettighetsfeste omsorgslønnsordningen og innføre nasjonale satser.

17. Etablere og styrke tiltak for å kompensere for ekstrautgifter til sykdom og funksjonshemning.

18. Innføre en ordning med elektronisk valg for å sikre at alle har mulighet til valgdeltakelse.

19. Legge til rette for utbygging av lærings- og mestringstilbudet i kommunene.

20. Styrke fylkesmannens klage- og tilsynsmyndighet i individuelle saker innen skole og velferdstjenester.

21. Øke bruken av midlertidig og varig lønnstilskudd for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.

22. Etablere en ordning med tilpasningstilskudd for offentlige bygg slik at alle offentlige bygg er tilgjengelige innen 2025.

23. Sikre intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gjennom å forskriftsfeste kommunens plikt til å innvilge BPA der det er hensiktsmessig også for personer som faller utenfor rettighetsfestingen.

24. Utvikle gode systemer for brukermedvirkning på systemnivå, tjenestenivå og individuelt nivå, og styrke organisasjonene økonomisk i deres arbeid med dette.