Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Fakta om den nye uføretrygden

Fakta om den nye uføretrygden

OPPDATERT: I januar 2015 trådte ny uføretrygd i kraft. De nye reglene får også betydning for de som har uførepensjon i dag. Jurist Atle Larsen gir svar på noen vanlige spørsmål våre organisasjoner får. 

I januar 2015 kom det nye regler om uføretrygd. De nye reglene får også betydning for de som har hadde uførepensjon. Kravet for å få uføretrygd endres ikke. Men det er blant annet endringer på hvordan trygden beregnes, hvilken inntekt det er tillatt å ha ved siden av trygden og hvordan uføretrygden skal beskattes. 

 

Jeg har lest at nå skal min uførepensjon beskattes som vanlig lønnsinntekt. Hva vil det bety for meg?

Det er riktig at fra i år skal uføretrygden beskattes som vanlig lønnsinntekt. De som hadde uførepensjon i 2014 har fått et tillegg i pensjonen, slik at netto pensjon skal bli omtrent den samme. Du vil dermed få en høyere brutto uføretrygd. Men det er ikke slikt at alle er garantert å få minst den samme pensjonen før skatt som tidligere.

 

Jeg har full uførepensjon. Hadde en pensjonsgivende inntekt på om lag 75 000 korner i 2014. Hvor mye kan jeg tjene uten at pensjonen min blir redusert etter de nye reglene?

Du kan ut 2018 ha en pensjonsgivende inntekt på inntil 60 000 kroner i året uten at uføretrygden reduseres. De som får innvilget uføretrygd etter de nye reglene kan tjene inntil 0,4 G (35 348).

 

Hvis inntekten min blir høyrere enn friinntekten, hvordan blir da uføretrygden redusert etter de nye reglene?

De nye reglene skal gjøre det enklere å kombinere uføretrygd og inntekt. Uføretrygden blir redusert etter noe som heter kompensasjonsgrad. Kompensasjonsgrad er den prosenten du mottar i uføretrygd av ditt inntektsnivå før uførhet. Utgjør pensjonen din fra folketrygden 66 % av inntekt før uførhet er dette kompensasjonsgraden.

Her er et eksempel: Du har full uføretrygd og vil ha en inntekt på 120 000 kroner. 120 000 – 60 000 x 66 % =39 600 som uføretrygden reduseres med.

Selv om uføretrygden reduseres vil den opprinnelige uføregraden, for eksempel 100 %, fortsatt ligge i bunn. Blir inntekten din året etter lavere enn 60 000 kroner, vil du få utbetalt full uføretrygd.

 

Jeg tror jeg neste år kommer til å ha en inntekt som er større enn fribeløpet på 60 000 kroner. Hvordan skal jeg etter de nye reglene melde fra til Nav?

Nav innfører en inntektsplanlegger som du finner på www.nav.no. Med denne kan du se hvordan ulike inntekter påvirker uføretrygden og du kan melde fra til NAV om endringer i forventet inntekt. Melder du fortløpende fra når inntekten vil overstige friinntekten, blir pensjonsutbetalingen justert.

 

Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hva inntekten i løpet av året kommer til å bli. Hva skjer hvis inntekten blir høyere eller lavere enn det jeg har opplyst til Nav?

Når skatteligningen året etter foreligger, vil det bli foretatt et etteroppgjør. Har inntekten vært høyere enn det du har opplyst til Nav og du dermed har fått utbetalt for mye uføretrygd, må du tilbakebetale dette. Har inntekten vært lavere enn det du har opplyst om, vil du få etterbetalt uføretrygd.

 

Jeg fikk innvilget 100 % uførepensjon i juni 2014. Jeg forstår det da slik at jeg ikke kan ha noen inntekt før det har gått ett år. Er det riktig?

Etter de reglene som gjaldt i 2014 er det riktig. Men etter de nye reglene er regelen om ett års ventetid bortfalt. Du vil derfor fra januar og ut året kunne tjene 60 000 kroner uten at uføretrygden din blir redusert.

 

Jeg har i dag arbeidsavklaringspenger og tror at det etter hvert går mot en uførepensjon. Hvordan vil uførepensjonen bli beregnet når de nye reglene kommer?

Beregningsgrunnlaget vil være din gjennomsnittsinntekt i tre av de siste fem årene før du ble ufør. Uføretrygden vil utgjøre 66 % av inntekt inntil 6 G (530 220). Det betyr at er inntekten et eller flere av årene høyere enn 6 G, får du ikke beregnet uføretrygd fra folketrygden av den del av inntekten som overstiger 6 G. Men har du tjenestepensjon kan du ha rett til tillegg i uføretrygden fra denne.

 

Jeg har uførepensjon gjennom en offentlig tjenestepensjon. Hvordan er reglene for inntekt ved siden av pensjonen?

Reglene er som for uføretrygd gjennom folketrygden. Har du full uførepensjon kan du tjene inntil 0,4 G (35340) uten at pensjonen blir redusert. Inntekt utover 0,4 G blir redusert forholdsmessig.

Her er et eksempel: Pensjonsgrunnlaget ditt er 450 000 kroner. Uførepensjonen fra tjenestepensjonen 37 125 kroner. Dette utgjør 8,25 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgivende inntekt er 80 000 kroner.

80 000 – 35 340 x 8,25 % = 3 684 som tjenestepensjonen reduseres med.

 

Er det slik at også uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjon skal beregnes på en annen måte nå?

Har du uførepensjon, vil du som hovedregel få utbetalt samme beløpet før skatt som i dag. Det betyr at økt skatt ikke blir kompensert ved høyre brutto pensjon.

For de som får uførepensjon i en offentlig tjenestepensjon etter 2014, vil 66 % av trygden komme fra Nav og så legger tjenestepensjonen til en fast sats på 3 % av sluttlønnen for inntekt opp til 6 G. For inntekt mellom 6 og 12 G blir satsen 69 %. Dette fordi folketrygden ikke beregner pensjon av inntekt utover 6 G. I tillegg får du ved 100 % uførepensjon 25 % av folketrygdens grunnbeløp. Men vær oppmerksom på at medlemstid i pensjonsordningen påvirker størrelsen på pensjonen. Du må få godskrevet 30 års medlemstid for at pensjonen ikke skal bli redusert.

 

Jeg har søkt om uføretrygd i 2014. Hvis den innvilges, er det de nye eller gamle reglene som gjelder?

Det er virkningstidspunktet for utbetaling av pensjon som bestemmer dette. Virkningstidspunktet er det tidspunktet du får utbetalt pensjon fra. Får du for eksempel utbetalt pensjon med virkning fra 1. februar 2015 er det de nye reglene for beregning av pensjon som gjelder. Utbetales det uføretrygd med virkning fra desember 2014, er det de gamle reglene som gjelder.

 

Når går jeg fra uføretrygd til alderspensjon?

Overgangen skjer når du fyller 67 år. Fordi alderspensjonen blir levealdersjustert, vil den bli noe lavere enn uføretrygd.

 

Når jeg regner på hva jeg skal betale i skatt i år kommer jeg til at jeg får utbetalt 500 kroner mindre per måned. Jeg har ikke gjeld, formue eller andre inntekter. Trodde jeg da skulle få utbetalt det samme som i 2014? 

I ditt tilfelle skal netto uføretrygd bli ganske lik som i 2014. Men når du regner ut hva du skal betale i skatt, må du ta med at du ikke skal betale skatt på trygden i juni og halv skatt i desember.

 

Jeg har lest at uføre som har mye gjeld får et eget fradrag i skatten neste år. Er det riktig?

De som var omfattet av skattebegrensningsregelen kunne få opptil 57 % fradrag for renter. Det vanlige er 27 %. I 2015 er skattebegrensningsregelen opphevet. De som har mye gjeld vil derfor kunne tape mye på de nye skattereglene for uføretrygd. Det er derfor innført en overgangsordning som skal gjelde i 2015 – 2017. Overgangsordningen er et eget skattefradrag til denne gruppen.
Skal du få fradraget må uføregraden minst være på 2/3 og du må ha negativ kapitalinntekt i 2014 og 2015. I tillegg må du få minimum 6 000 kroner mindre utbetalt netto i 2015 sammenlignet med reglene som gjaldt i 2014. Hvis nedgangen i netto inntekt er på mer enn 6 000 kroner, gis det et skattefradrag lik nedgang i netto inntekt minus 6 000 kroner. Maksimalt fradrag er satt til 100000 kroner. Om du får fradraget skal komme frem av skattetrekkmeldingen.

 

(Saken er skrevet opprinnelig for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL)