Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan partiene vil støtte #frihetskamp / Følger av Covid-19

Dette sier Høyre

Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle. Alle skal oppleve gleden av å høre til, være en del av «flokken» og bruke sine evner ut fra sine forutsetninger.

Høyre verdsetter frihet høyt, - frihet til å velge, -rom til å satse og -mulighet til å skape sin egen fremtid. Når kroppen setter begrensninger er det viktig å legge til rette slik at den som trenger hjelp og støtte, likevel opplever å ha kontroll, frihet og styring over eget liv. Derfor fikk Høyre/Frp regjeringen rettighetsfestet BPA, brukerstyrt personlig assistentordning i 2014. Med en BPA ordning er den funksjonshemmede «sjefen» og kan leve livet sitt tilnærmet likt det andre gjør, selv om de trenger bistand til mange av dagliglivets gjøremål. De får frihet til å velge når de skal stå opp og legge seg, hva de vil spise, være sammen med venner, gå på kino etc.

En del syke og funksjonshemmede mennesker er absolutt ikke i stand til å arbeide. De som er for syke og funksjonssvake til å stå i jobb, skal oppleve et godt sikkerhetsnett med en trygg og forutsigbar inntektssikring.  Men mange med funksjonsnedsettelser har både lyst og evne til å jobbe.

Høyre ønsker en velferdsreform som gir flere en ny sjanse i arbeidslivet og færre på passiviserende stønader. Alt for mange i yrkesaktiv alder står i dag utenfor arbeidslivet. Mange av disse har ulike helserelaterte utfordringer som medfører at de ikke kan yte hundre prosent. En gradert uføreytelse i kombinasjon med en deltidsstilling vil være en vinn vinn situasjon både for den enkelte og for samfunnet. Høyre vil samarbeide tettere og bedre med næringslivet og arbeidsgivere slik at flere med funksjonsnedsettelser kan få en jobb tilpasset sin yteevne.

Den 1.oktober 2016 ble det gjort en del endringer i regelverket knyttet til utdanning som arbeidsmarkedstiltak. Aldersgrensen ble satt ned fra 26 til 22 år. Høyre forventer at det kan bidra til at flere unge med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser kan komme i jobb og delta i arbeidslivet.

Høyre vil utvide og satse mer på tilrettelegging som virker for å få flere inn i arbeidslivet. Lønnstilskudd er et tiltak som har hatt god effekt. Høyre vil ha mer av dette. Lønnstilskudd gis til arbeidsgivere for å dekke lønnsutgifter for arbeidstakere som strever med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår.

Høyre vil tilby flere arbeidstrening og arbeidsutprøving. Det er viktig tiltak for de som ikke har noen jobberfaring og ikke helt vet hva de passer til.

Nav kan gi støtte og dekke utgifter til ekstrakostnader for tilrettelegging  på arbeidsplassen. Høyre vil at denne informasjonen gjøres mer kjent. Det kan bidra til at flere arbeidsgivere tar sjansen på å ansette funksjonshemmede som trenger spesialtilpasning.

 - Bente Steen Mathisen, Høyre