Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv / Følger av Covid-19

Hvordan Høyre vil skape et mer inkluderende arbeidsliv

Høyres mål er et inkluderende og godt arbeidsliv. Vi må tilrettelegge bedre slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet. 

Høyre vil at alle med god arbeidsevne skal få mulighet til å stå lenger i arbeid, og vil legge til rette for at samfunnet i større grad kan benytte ressursene de eldre har. Et trygt arbeidsliv må tilpasse seg endringer i jobbmønstre og familieliv. Høyre vil ha en moderne, trygg og fleksibel arbeidsmiljølov. 

Mange mennesker i Norge sliter med kroniske helseplager på grunn av skader, sykdom eller fordi de har gjennomgått en tøff behandling for livstruende sykdommer. For livskvaliteten er det viktig at man i størst mulig grad gis mulighet til å leve et vanlig liv, med tilknytning til arbeidslivet, et sosialt nettverk og familie. Det er også viktig at folk får muligheten til å foreta sunne valg, og at det er gode folkehelsetilbud som gjør det lettere å unngå kroniske lidelser. 

Høyre vil gi tilpasset hjelp og legge bedre til rette for dem som vil tilbake i arbeidslivet, og la den frivillige sektoren og sosiale entreprenører delta mer i velferdsarbeidet.

Høyre vil senke tersklene for deltagelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi vil ha et bedre samarbeid mellom arbeidsgivere, NAV, bemanningsbransje, attføringsbedrifter og andre tiltaksleverandører for å få flere i arbeid.

Noen opplever et NAV-system som ikke gir dem den oppfølgingen de trenger. Andre får hjelp, men ikke hjelp som er tilpasset deres situasjon. For Høyre er valgfrihet viktig. Å bestemme over sitt eget liv styrker selvfølelsen, selvrespekten og motivasjonen.

Høyre vil:

 • Gradvis inkludere rehabilitering i godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg.
  • Innføre rett til brukerstyrt avlastning etter modell av rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Fortsatt ha spesialiserte rehabiliteringstilbud som spesialisthelsetjenesten skal ha ansvar for.
  • Mobilisere og samarbeide med frivillige aktører og organisasjoner i folkehelsearbeidet, herunder også idretten, for å utvikle breddetilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper og målrettede tilbud til eldre og kronisk syke.
  • Etablere oppfølgingsteam i primærhelsetjenesten for bedre oppfølging av pasienter med kroniske og langvarige lidelser.
  •  Ha mindre sentral detaljstyring og gi NAV større ansvar for å sikre brukerne riktig tiltak til riktig tid.
  • Gjennomføre målet om at ingen NAV-brukere under 30 år skal gå ledige i mer enn åtte uker uten å få et tilbud om arbeid eller utdannelse, arbeidstrening eller annen aktivitet.

Se Høyres partiprogram for 2017 - 2021