Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFOs målsetning er 10 000 flere arbeidsplasser

FFOs målsetning er 10 000 flere arbeidsplasser

FFO ber regjeringen utarbeide en femåring handlingsplan i samarbeid med partene og funksjonshemmedes organisasjoner for å få 10 000 flere funksjonshemmede i arbeid.

Det er fortsatt altfor mange funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet. FFO er bekymret for at sysselsettingen i denne gruppen ikke øker, når det samtidig er 85 000 som ønsker seg i jobb. 

 

Å få flere med nedsatt funksjonsevne i arbeid er sammensatt og krever et tverrsektorielt fokus og samarbeid. FFO mener det er helt nødvendig å gå fram mer helhetlig og planmessig for å få til en endring. Samtidig er det hensiktsmessig å videreutvikle både eksisterende samarbeidskonstellasjoner og det virkemiddelapparatet som allerede finnes. Vi vil på denne bakgrunn be regjeringen i samarbeid med partene i IA-arbeidet og funksjonshemmedes organisasjoner, om å utarbeide en 5 års handlingsplan for å få 10 000 flere funksjonshemmede i arbeid. 

 

Partene og myndighetene er i IA-avtalen enige om en forsterket innsats for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, og regjeringen viser til at blant annet innsatsen i Jobbstrategien støtter opp under IA-avtalens delmål 2 rettet mot unge med nedsatt funksjonsevne. Det vises også til Arbeids- og velferdsetatens oppdrag i innsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv innenfor IA-avtalens tre delmål. FFO mener dette ikke er tilstrekkelig for å nå IA-avtalens delmål 2 og da spesielt målet om å «øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne».

 

Det er behov for styrket innsats med ansvar og oppgaver på tvers av sektorer, og ut over NAVs oppfølging av unge med nedsatt arbeidsevne. Dette er et samfunnsoppdrag som må løses ved at man går sammen i et fire-parts samarbeid. 

 

FFO mener en handlingsplan bør videreutvikle og finne fram til nye virkemidler innenfor disse målområdene, som er sentrale for å nå målet om flere funksjonshemmede i arbeidslivet:

 

Et ikke-diskriminerende og likestilt arbeidsliv for funksjonshemmede.

Flere funksjonshemmede som ansettes i det ordinære arbeidslivet. 

Et kompetent NAV-kontor som gir brukerne individuelt tilpassede arbeidsrettede tjenester.

Bedre samarbeid på tvers av sektorer, spesielt mellom NAV, helsetjenesten og kommunen.

Flere funksjonshemmede gjennomfører utdanning og annen jobbrelevant kvalifisering.

Færre på trygd og flere i arbeid, og flere uføre som jobber i kombinasjon med uføretrygden.

Arbeidsgiverne gis intensiver, og får støtte og oppfølging når de ansetter funksjonshemmede.