Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide / Følger av Covid-19

FFOs velgerguide: levekår

FFO har vurdert partienes stortingsprogram 2017-21 på tema levekår.

Mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom har dårligere levekår enn resten av befolkningen. Funksjonshemmede har utgifter som andre ikke har. Mange er helt avhengige av økonomiske støtteordninger for at det skal gå rundt.

 

Politikere må sørge for at folks ekstrakostnader knyttet til det å være funksjonshemmet eller kronisk syk blir kompensert. Slik sørger vi for likestilte levekår for funksjonshemmede og kronisk syke.

 

Levekår er viktig for mange av våre medlemsorganisasjoners medlemmer, derfor har vi studert stortingsprogrammene 2017-21 til partiene som sitter på stortinget i dag, og gitt terningkast.

 

Over 20 partier stiller til årets stortingsvalg i fylkene i Norge, og FFO har avgrenset velgerguiden til å vurdere stortingsprogrammene til de 8 partiene som er representert på stortinget i nåværende periode.


Følg linkene for å se hva vi har vektlagt fra hvert parti sitt program:

 

SV – terningkast 5

De har fokus på rettferdighet, helseforskjeller og inkluderende arbeidsliv. De vil gjeninnføre diagnoselisten, noe som er veldig bra. De vil heve minsteytelser i folketrygden, legge om bostøtten, forbedre eksisterende ordninger, trekke brukerne inn i utformingen av tjenestene og at tannhelsen skal bli en del av folketrygden. En sterk femmer.

 

KrF – terningkast 5

De ønsker flere i jobb, å styrke NAV og gjøre det enkelt å kombinere trygd med arbeid. De vil også sørge for at de som er utenfor arbeid fanges opp. Her er det mye konkret på støttetiltak knyttet til levekår og bolig, som heving av boutgiftstaket for bostøtte og styrking av husbankens ordninger.

Arbeiderpartiet– terningkast 5

Arbeid er en viktig kilde til levekår, og her er det mye positivt på det, som styrking av Nav og utdanning som tiltak. Men hva med de som ikke kan være i jobb? De tar til orde for økt gradering i de helserelaterte ytelsene og en reell mulighet for arbeid med gradert uføretrygd. De vil innføre skjermingsordning på tannhelseutgifter til folk med svak økonomi, det er veldig positivt.

 

Senterpartiet – terningkast 4

Her er det en del positivt, som å ha et sterkt sikkerhetsnett for de som faller ut, utvide lønnstilskuddsordningen, styrke husbanken, samt styrke ordningene med bostøtte, omsorgslønn og særskilte gruppers støtte til tannbehandling. Vi er skeptiske til at de ønsker å begrense omfanget og antallet velferdsordninger – hva betyr det?

 

Mdg – terningkast 4

De ønsker at flere skal delta i arbeidslivet, blant annet ved å kombinere uføretrygd med arbeid i mindre brøker, og redusert arbeidstid. De ønsker en nasjonal minstenorm for sosialhjelp, bekjempe fattigdom, styrke NAV og sikre kvalitetsomsorg til syke og pleietrengende, noe som er veldig bra.
Litt få konkrete tiltak.

 

FrP – terningkast 4

De ønsker at uføre skal ha samme kjøpekraftsutvikling som yrkesaktive, verdig inntektssikring for de utenfor arbeid, bedre refusjonsordning på tannhelse og moderate egenandeler på legemidler. Det er veldig bra. Det er negativt at de ønsker at offentlige støtteordninger i større grad skal gis som skattefradrag, og innføre øvre tak på hvor mye man kan få samlet i sosiale ytelser.

 

Høyre – terningkast 4

De har fokus på mulighetene til jobb og å senke terskelen til arbeidslivet, for eksempel ved bruk av lønnstilskudd. De ønsker gode støtteordninger for sårbare grupper, at flere skal eie egen bolig, og bekjempe sosiale forskjeller gjennom utdanning. Negativt at de vil heve frikortgrensen og vurdere sykelønnsordningen.

Venstre – terningkast 3

De ønsker blant annet å utvide lønnstilskuddsordningen, gjøre det enklere å kombinere trygd og arbeid, gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier. Veldig bra at de vil utvide rettshjelpsordningen. Negativt å blande skattesystemet inn i velferdsytelser, og ville innføre egenandel i sykepengeordningen.