Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Enklere å bygge - vanskeligere å bo

Enklere å bygge - vanskeligere å bo

Ny byggforskrift TEK17 er vedtatt. FFO sine anbefalinger i høringsprosessen ble delvis tatt til følge. – Her har Jan Tore Sanner tatt hensyn til utbyggerne i stedet for dem som skal bo i boligene, sier Berit Therese Larsen, fagpolitisk leder i FFO.

TEK17 lemper på tilgjengelighetskravene. Dette gjør at utbyggere får mer frihet, på bekostning av de som skal bo, og tilgangen på tilgjengelig boligmasse vil antagelig minske med tiden. Tilgjengelighetskrav er bra for alle som skal bo, ikke bare for folk med funksjonsnedsettelser.

 

Ny byggforskrift TEK17 handler om to ting:

1. Forenkling av språk og tydeliggjøring, slik at muligheten for å forstå innholdet av forskriften bedres.
2. Lempe på etablerte tilgjengelighetskrav i boligbygging. Kravene handler om bokvalitet for menneskene som skal bo.

I juni ble TEK17 vedtatt, med noen endringer etter innspill fra brukerorganisasjonene. Krav til luminanskontrast, utsyn fra soverom og tilgjengelige balkonger blir beholdt.

Berit Larsen

Norge viker fra internasjonal standard
- Vi vant frem med noen anbefalinger, som er positivt, men tapte snusirkelen, sier Larsen, og betegner det som et stort tilbakeslag.
På verdensbasis er 150 cm snusirkel ansett som et godt kompromiss, og er den internasjonale standarden i 80 land.

Endring av krav til snusirkel vil medføre at mange rullestolbrukere blir ekskludert fra å fungere godt i boligene, samt skape problemer for eksempelvis eldre med rullator, eller pleiebehov og foreldre i småbarnsfasen. Det bidrar ikke til målet om at flere skal bo hjemme lengre.


Dette var FFO sine innspill og faglige anbefalinger. Fet skrift indikerer at innspillet er tatt til følge:

 • FFO går imot at formuleringen «snuareal med diameter på minimum 1,5 m» i TEK 10 erstattes av formuleringen «snuareal for rullestol» i forslaget til TEK 17.
 • FFO går imot å redusere andel tilgjengelige boliger inntil 50 kvadratmeter fra 50 til 40 prosent.
 • FFO går imot for svake luminanskontrastkrav.
 • FFO går imot forslaget om brattere stigningsgrad (fra 1:20 til 1:15).
 • FFO går imot forslaget om hvileplan for hver 1,0 meter. Vi mener kravet på 0,6 meter må opprettholdes.
 • FFO er bekymret for at sikring ved nivåforskjeller ikke ivaretas godt nok.
 • FFO går imot forslaget om reduksjon av snuareal i studentboliger fra 1,50 meter til 1,30 m.
 • FFO går imot forslaget om at i boenheter med flere balkonger skal kun balkongen med størst areal være trinnfri.
 • FFO går imot endring av betjeningshøyde for vindu, brytere og annet.
 • FFO går imot fjerning av krav om dobbel håndløper.
 • FFO går imot fjerning av krav om innvendig bod og reduserte krav til sportsbod for studentboliger.
 • FFO går imot fjerning av krav om utsyn fra soverom.
 • FFO går imot reduserte krav til luftlydisolasjon.
 • FFO går imot å redusere krav til dørbredde til bad i overnattingsrom som er unntatt universell utformingskrav til 0,76 meter.
 • FFO etterlyser krav til sikker rømning og redning for funksjonshemmede.
 • FFO er enig i behovet for et enklere og tydeligere regelverk, og støtter forslag til språklige og strukturelle forbedringer og forenklinger som gir en mer logisk, lesbar og brukervennlig forskrift.

TEK17 gjelder fra 1. juli, og har helt siden den ble lagt ut på høring møtt protester fra brukerorganisasjoner, arkitekter og ingeniører.

 

FFO ønsker å bidra til økt kunnskap om tilgjengelig boligmasse

- Dette er ikke en forskrift som kommer boligkjøperene til gode, sier Larsen. FFO sitt arbeid for universell utforming og tilgjengelig boligmasse blir nå viktigere enn noensinne, og vi ser behovet for å bidra til økt kunnskap om dette i byggebransjen.

Les TEK17-møte med statssekretæren
Les Les FFO følger TEK17-saken tett
Les pressemelding om TEK17, ny byggforskrift svekker bokvaliteten, basert på FFO sitt innlegg under et TEK17-seminar på stortinget.