Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Skal utrede virkemidler mot mobbing i skolen

Skal utrede virkemidler mot mobbing i skolen

FFO er glad for at et nytt utvalg skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen i norsk skole. Utvalget ledes av Øystein Djupedal, Fylkesmann i Aust-Agder.

Elevundersøkelsen for 2012 viser at 6,8 prosent av elevene opplever mobbing 2 til 3 ganger i måneden eller mer. Dette tallet har holdt seg stabilt siden 2008 med en svak nedgang. 

- Arbeidet mot mobbing skal selvsagt fortsette for fullt parallelt med utvalgets arbeid. Skoler med vedvarende høye mobbetall skal for eksempel få målrettet støtte og veiledning av Utdanningsdirektoratet. I uke 36 vil Manifest mot mobbing også ha en ny kampanje over hele landet, med tema Voksne skaper vennskap – sammen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Skal vurdere dagens regelverkOpplæringsloven kapittel 9a gir alle elever rett til et godt psykososialt læringsmiljø. Lovens ordlyd differensierer ikke mellom ulike former for mobbing eller krenkelser og loven skiller ikke ulike sakstyper fra hverandre.  Tilsynet med regelverket for det psykososiale miljøet viser også at den forvaltningsmessige oppfølgingen også kan forbedres.

- Vi så at mobbetallene sank da kapittel 9a ble innført for 10 år siden. Mange skoler og kommuner har gjort en kjempejobb, men vi kan aldri si oss fornøyde så lenge det finnes elever som opplever å bli mobbet. Det er derfor på tide å se med nye blikk på både regelverket og andre tiltak. Utvalget har en faglig sammensetning og bredde som jeg mener vil gi de beste forutsetninger for en spennende utredning med mange gode forslag, sier Kristin Halvorsen.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2015.

FNs Barnekomité har uttrykt bekymring over den høye forekomsten av mobbing i norsk skole. I en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet som FFO avga i desember 2012 skriver vi at det må settes mer søkelys på forebygging og problemløsning for å bekjempe mobbing.

Uttalelsen til FFO var et svar på et høringsbrev om forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov – spesialundervisning og psykososialt miljø.

Klikk her for oversikt over hvem som sitter i utvalget og dets mandat.

Les også
Skoleeier må ta ansvar for mobbingen - ikke eleven!