Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Frykter rasering av omsorgstilbud

Frykter rasering av omsorgstilbud

I sommer har Kaasautvalgets utredning om pårørendeomsorg vært på høring, med frist 15. august. FFO er sterkt kritisk til flere av utvalgets anbefalinger og mener at disse bryter med utvalgets intensjon.

Dersom anbefalingene følges frykter FFO at dette vil få alvorlige konsekvenser særlig for pårørende med tunge omsorgsoppgaver.

FFO har allerede oversendt våre kommentarer til Helse- og omsorgsdepartementet på NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert.

Utvalgets intensjon er å særlig ivareta familier med barn med stort omsorgsbehov, og tilrettelegge for økt mulighet for å kombinere lønnet arbeid med omsorgsoppgaver hjemme. Dette er et godt utgangspunkt. Forslagene om å utvide pleiepengeordningen og å gi omsorgsgivere bedre permisjonsrettigheter i arbeidsmiljøloven er bra. Men FFO mener at flere av de øvrige forslagene bryter med utvalgets intensjon.

Overflatisk beskrivelse

FFOs karakteristikk av utredningen er at den ikke beskriver det pårørendearbeidet som foreldre til funksjonshemmede og kronisk syke barn utfører, og heller ikke kommer med forslag til løsninger som vil bedre deres situasjon. Den omsorgssituasjonen mange har, beskrives overflatisk, og utredningen drøfter ikke alle fasetter av en omsorgssituasjon.

Mange reaksjoner på utredningen

Etter at utredningen ble lagt fram har FFO fått uvanlig mange innspill. Flere av dem er sitert i høringsuttalelsen vår. Tilbakemeldingene tyder på at forslaget griper sterkt inn i familiers liv, og at mange av familiene med størst omsorgsansvar, kommer svært dårlig ut både økonomisk og rettssikkerhetsmessig.

Her er FFOs hovedsynspunkter:

  • FFO støtter at pleiepengeordningen utvides til å gjelde varig sykdom.

  • FFO mener at pleiepenger ved varig sykdom bør kunne gis med inntil 100 prosent.

  • FFO mener at pleiepenger må kunne ytes utover aldersgrensen på 18 år.

  • FFO støtter ikke forslaget om en ny omsorgsstønad.

  • FFO mener at dagens hjelpestønadsordning må bestå.

  • FFO mener at omsorgslønnsordningen må styrkes gjennom at den rettighetsfestes i folketrygdloven og får nasjonale satser. Mottakere av omsorgslønn må få rett til vikar, og omfattes av kommunens ulykkesforsikring.

  • FFO mener pårørende til barn med sjeldne tilstander og sammensatte hjelpebehov fortsatt må få opplæring fra spesialisthelsetjenesten og nasjonale kompetansesentra.

  • FFO støtter forslaget om at pårørende som yter omsorg får utvidede permisjonsrettigheter i arbeidsmiljøloven.

Her kan du laste ned høringsuttalelsen til FFO (pdf).