Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / For dyrt med universell utforming?

For dyrt med universell utforming?

NRK setter igjen søkelys på at kostnadene for bygging av boliger har eksplodert de siste årene.I følge Boligprodusentenes Forening har myndighetenes krav til boligbygging og byråkrati gått for langt. FFO mener saken krever nyansering og større redelighet i argumentasjonen, skriver generalsekretær Liv Arum i denne kronikken.

Aktører i byggebransjen mener at de gjeldene kravene i byggetekniske forskriftene (Tek10) er årsaken til at byggekostnadene har steget kraftig de siste årene – med 12 til 15 prosent. I Tek10 ligger flere nye miljø- og energikrav i tillegg til krav til universell utforming. Disse kravene gjør leiligheter dyrere. Men er det tilgjengelighetskravene for å gjøre flere boliger åpne for funksjonshemmede som påstås å drive kostnadsveksten.

Det har vært lagt fram svært ulike tall på hva krav til bedre kvalitet vil representere i økte byggekostnader. I mars i år ble det lagt fram en rapport fra Direktoratet for byggekvalitet om hva de reelle byggekostnadene utgjør etter at Tek10 trådte i kraft i 2010. Rapporten konkluderer med at merkostnadene er langt lavere enn det bransjen prosederer. Det vises til en merkostnad på 1000 kroner per kvadratmeter, noe som skulle tilsvare 50 000 kroner for en leilighet på 50 kvadratmeter.

Sintef Byggforsk sier i sin rapport «Ikke så dyrt likevel» fra 2010 at kravet om universell utforming i Tek10 kan medføre kostnadsøkninger, men de fleste er beskjedne. Det vil si under 40 000 kroner. Og kravene til baderom i Tek10 medfører hverken at badet blir uforholdsmessig stort eller at det blir vesentlig dyrere enn før.

Dokumentasjonen viser at det ikke er kravet om universell utforming som er den dyreste årsaken til økte byggekostnader og stigende boligpriser. Her er det mange faktorer som spiller inn; også manglende effektivitet i byggebransjen, at entreprenører og underleverandører har gode marginer i et opphetet marked de siste årene, tomtepriser i sentrale strøk osv.

Stortinget har besluttet at Norge skal være universelt utformet innen 2025. For å få til et samfunn der vi alle skal kunne velge hvor vi vil bo, der alle skal kunne bevege seg rundt, besøke familie og venner; må det stilles tilgjengelighetskrav til bygd miljø. Og byggenæringen må akseptere at det stilles både miljø- og tilgjengelighetskrav. Det er FFOs påstand at universell utforming av boliger ikke blir dyrere når kravene er kjent fra starten av og prosjektene er godt planlagt og effektivt gjennomført.

FFO opplever at det lenge har vært jobbet for å skape en oppfatning fra bransjen om at funksjonshemmedes krav til tilgjengelighet er hovedårsaken til dramatisk prisøkning på boliger. Det fremstår som rimelig useriøst å skyve funksjonshemmede foran seg og legge skylden for ‘eksplosjonen i byggekostnader og boligpriser’ på denne gruppen.

Regjeringen har i sin Sundvolden-erklæring sagt at de ønsker å forenkle de tekniske byggeforskriftene i samarbeid med byggebransjen. Dersom regjeringen velger ensidig å lytte til byggebransjens aktører, sikrer den et solid tilbakeskritt i arbeidet for alles frihet til å velge hvor vi vil bo, og for å nå målet om et universelt utformet Norge. Så kjære kommunalminister, sørg for å ha en dialog med funksjonshemmedes organisasjoner i dette forenklingsarbeidet!

Kravene som stilles i Tek10 representerer kloke investeringer og vil fungere besparende for vårt samfunn på sikt. Men det vil sannsynligvis rokke ved kravene som boligbransjen har til egen inntjening.