Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO i Finanskomiteen på Stortinget

FFO i Finanskomiteen på Stortinget

Sosial ulikhet i helse og toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester var to saker FFO tok opp i en høring i Stortingets Finanskomité 4. november. Høringen er starten på en rekke som FFO vil delta på i november i forbindelse med fagkomiteenes behandling av Statsbudsjett 2014.

Funksjonshemmedes økonomiske levekår påvirkers i stor grad av de rammebetingelser som gis for velferdstjenestene, trygdeordningene, inkludering i arbeidslivet og ekstra utgifter på grunn av kronisk sykdom og funksjonshemning. Gode rammevilkår for funksjonshemmede knyttes til svært mange samfunnssektorer. Finanskomiteen har et sektorovergripende ansvar for statens økonomiske poltikk. 

FFO ber derfor komiteen legge til rette for at funksjonshemmedes levekår ivaretas ved å se sammenhengen mellom de ulike samfunnssektorene og hvordan de påvirker levekårssituasjonen.

Store sykdomsutgifter 

Belastningen ved å ha en funksjonshemning blir ekstra stor når dette medfører store utgifter som andre ikke har. Dette kan føre til store ulikheter i levekår. Derfor er det viktig å bygge ned det samlede merutgiftsnivået som er knyttet til det å leve med kronisk sykdom eller en funksjonshemning. Det er bakgrunnen for at FFO mener det fortsatt bør være en kompensasjonsordning for store sykdomsutgifter.

En trygd å leve av

Mange funksjonshemmede og kronisk syke har ikke mulighet til å jobbe full stilling i arbeidslivet og er avhengig av en trygd å leve av. For FFO er det viktig at uføretrygden er på et tilfredsstillende nivå slik at folk som blir uføretrygdet i ung alder har et inntektsgrunnlag de kan leve av og etablere sitt liv på. 

Vi er også opptatt av at alderspensjonen for uførepensjonister ikke skal reduseres gjennom levealdersjustering. Uføre kan ikke motvirke effekten av levealdersjustering av alderspensjonen ved å stå lengre i arbeid, slik alderspensjonister generelt har mulighet til.   

Her er en oppsummering av FFOs innspill til Finanskomiteen:

• FFO ber komiteen understreke betydning av å bygge ned det samlede merutgiftsnivået for folk som lever med funksjonshemning eller kronisk sykdom. 

• FFO ber komiteen sørge for en utjevnings- og levekårspolitikk for dem som faller utenfor arbeidslivet.

• FFO ber komiteen om å opprettholde kompensasjonsgraden for ressurskrevende tjenester på 80 prosent, og beholde innslagspunktet på 975 000 kroner.

• FFO ber komiteen foreslå at det legges fram en konsekvensutredning av omleggingen av særfradragsordningen for store sykdomsutgifter.

• FFO ber komiteen foreslå å gjeninnføre særfradragsordningen for store sykdomsutgifter.

• FFO ber komiteen understreke at beslutningen om å levealdersjustere alderspensjonen for uføre skal vurderes i 2018.

• FFO ber komiteen sørge for at barnetillegget i uførepensjonen og ny uføretrygd opprettholdes som en behovsprøvd ordning og på minst samme nivå som i dag.

• FFO ber komiteen sørge for å gjeninnføre likebehandlingen av minstefradraget for lønnsinntekter og pensjonsinntekter og at det settes til 42 prosent.

Her kan du laste ned:

Merknad til Finanskomiteen (word)
Merknad til Finanskomiteen (pdf).