Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Bekymret for utviklingen på hjelpemiddelområdet

Bekymret for utviklingen på hjelpemiddelområdet

FFO har sammen med Norges Handikapforbund hatt et møte med statssekretær Cecilie Bjelland i Arbeidsdepartementet 19. august. Bakgrunnen for møte var et kravbrev fra organisasjonene som påpeker de største utfordringene på hjelpemiddelområdet.

Organisasjonene påpeker at hjelpemiddelområdet nedprioriteres og etterlyser en aktiv politikk som ivaretar brukere som er avhengig av hjelpemidler i sitt daglige liv. De siste årene er tilgangen til hjelpemidler strammet kraftig inn og gjort mer byråkratisk.

Dessuten er forskning og utvikling på dette området fortsatt fraværende, til tross for enigheten om at det trengs.

Brukerorganisasjonens krav var at:

  • Det må satses tydelig på hjelpemidler for å nå vedtatte samfunnsmål.

  • Brukernes individuelle rett til hjelpemidler skal hjemles og finansieres gjennom folketrygdloven.

  • Den enkelte må sikres tilgang til god produktbredde og gis avgjørende innflytelse på valg av hjelpemiddelløsning.

  • Det må satses på FoU-arbeid for å utvikle hjelpemiddelformidlingen og det må stimuleres til produktinnovasjon.

  • Det må ryddes opp i unødvendig byråkrati slik at ventetidene går ned.

  • Brukerutvalgets rolle på området må tydeliggjøres og styrkes.

FFO viste i møte til sin rapport om Utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon de siste 10 årene som viser at det er i praktiseringen av lovene det skjer feil. Mange får ikke sine rettigheter oppfylt fordi offentlige etater ikke kjenner lovene godt nok.

NAV er strengere enn loven

På hjelpemiddelområdet har også NAVs fortolkning av bestemmelsene ført til strengere praksis enn det som var lovgivers intensjon. Et eksempel som ble trukket frem var at enkle hjelpemidler ikke lenger defineres som hjelpemiddel.

For mange har dette blitt et både praktisk og økonomisk problem og statssekretæren ba FFO og NHF om å oversende dokumentasjon som synliggjør hvilke konsekvenser denne endringen har fått for enkelte brukergrupper.

Brukerpassordningen ble også tatt opp og at ordningen i praksis ikke fungerer etter hensikten i Oslo og Akershus.

- Vi vil følge opp bestillingen fra departementet om å beskrive konsekvensene for brukerne, sier generalsekretær Liv Arum. Og det er positivt at vi ble lovet et eget møte om Brukerpassordningen, særlig sett i lys av situasjonen for brukerne som sogner til hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Jeg håper bare at vi kan få til resultater slik at ordningen igjen blir operativ og kan lette brukernes ivaretakelse av eget hjelpemiddelbehov slik intensjonen var, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO.