Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / - Dette mener vi er svært uheldig

- Dette mener vi er svært uheldig

Lilly Ann Elvestad på Høring

I oktober deltok FFO på høring i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i anledning statsbudsjettet. Hjelpemidler, arbeid til funksjonshemmede og pleiepenger og var tre viktige temaer FFO tok opp.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å flytte folketrygdens ansvar for enkelte hjelpemidler over til kommunene.

- Dette mener vi er svært uheldig, sa generalsekretær Lilly Ann Elvestad på høringen, og listet opp tre grunner til det;

1. Endringen omtalt som en «justering», noe FFO er sterkt uenig i

Å flytte ansvaret fra folketrygden, som er en statlig ordning, og over til kommunene, er langt mer enn bare en justering. Hjelpemidler i folketrygden er finansiert gjennom overslagsbevilgning, mens kommunene finansieres gjennom rammeoverføringer.

2.  Faglige argumenter

Tidligere forslag om overføring av ansvar for hjelpemidler til kommunene møtte massiv motstand i høringsrunden, både fra brukerne, brukerorganisasjonene, flertall av kommunene og ergoterapeutene.

3: Ikke samfunnsøkonomisk

Menon Economics har foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av en flytting av ansvar for fastmonterte hjelpemidler i bolig til Husbanken og kommunene. Analysen viser at en ikke ser særlige realiserbare nyttegevinster, og samtidig mener at det med høy sikkerhet vil ha negative konsekvenser for brukerne.

På bakgrunn av dette ba FFO komiteen om ikke å følge opp forslaget om å flytte ansvar for enkle og høyfrekvente hjelpemidler, tilrettelegging av bolig og velferdsteknologi til kommunene.

Flere funksjonshemmede i arbeid

arbeid- Flere funksjonshemmede i arbeid er en av FFOs viktigste saker, sa generalsekretær Lilly Ann Elvestad under høringen.

Regjeringen har varslet at det skal nedsettes et utvalg for å få flere i jobb, og FFO mener at økt sysselsetting av funksjonshemmede vil være et at oppdragene til dette utvalget.

Regjeringen har ikke omtalt dette utvalget i budsjettproposisjonen, så derfor ba FFO om komiteens drahjelp for å sikre at utvalgets mandat også inkluderer tiltak for at flere funksjonshemmede skal komme i arbeid.

FFO ba også om at Funksjonshemmedes egne organisasjoner får medvirket direkte i dette arbeidet.

Bekymret for innstramminger i pleiepengeordningen

FFO er fornøyd med den utvidelsen av pleiepengeordningen Stortinget foretok, men bekymret for innstramningene i ordningen.

- Vi er derfor glad for Stortinget har bedt regjeringen å legge fram forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver, sa Elvestad på høringen.

FFO ba arbeids- og sosialkomiteen å komme med tiltak og ressurser som sikrer at foreldre som bruker opp 260 dager på 6 måneder på grunn av samtidig 100 prosent uttak - ikke får redusert inntekt før det er gått ett år.

 

Les FFOs merknad til høring
Les mer om Pleiepenger