Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Første trygdeoppgjør med ny beregningsmetode for pensjonene

- Vi er godt fornøyd med at reguleringen av alderspensjonene endelig kunne foretas med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, sier styreleder i FFO Eva Buschmann. FFO har i flere år vært med på krav om å endre reguleringsmetoden av løpende pensjoner, og det er bra at Stortinget sørget for at vi fikk gjennomslag for dette i oppgjøret for 2021. Mye tilsier at dette også vil gjelde for senere trygdeoppgjør. 

FFO mener at beregningen av pensjonene kunne gjøres på en litt annen måte enn departementet, og la derfor inn krav sammen med LO og Unio om dette.

- Vi er av den oppfatning at vår metode vil ivareta Stortingets intensjon om kompensasjon på en bedre måte. Vårt krav ville gitt en årsvekst for løpende pensjoner på 3,83%, som er 0,25 % høyere enn departementets metode. Hadde trygdeoppgjøret i fjor blitt gjennomført med de faktiske tallene, ville pensjonistene fått en regulering som var 1,4 % høyere, og vi mener det derfor er rimelig at hele dette avviket kommer på toppen av ny regulering i år uten fratrekk, sier Eva Buschmann, styreleder i FFO.

Årlig vekst i løpende alderspensjon er nå satt til 3,58 prosent.

Reguleringen av Grunnbeløpet og inntekten i uføretrygden er foretatt etter samme forskriftsfestede metode som tidligere år. Ny G er 106 399 kroner fra 1. mai 2021, en økning på 4,98 prosent. Minste årlige sats for uføretrygdede øker med lønnsveksten (G) på 4,98 prosent.

Tok opp uføres alderspensjonsordning

I årets drøftinger ble det gitt anledning til å ta opp andre spørsmål som gjelder alderspensjonistene. FFO tok opp situasjonen knyttet til uføres alderspensjonsordning.


- Selv om vi ikke forventer endringer i dette budsjettåret, så er vår største bekymring for uføre alderspensjonister at deres pensjon ikke sikres etter prinsippet om at uføre bør få en alderspensjon lik den de ville fått som yrkesaktive. Nå er det ikke tilfelle med opptjening av alderspensjon frem til 62 år og fjerning av skjermingstillegget, sier Buschmann.

 

Nytt grunnbeløp og reguleringsfaktorer fra 1. mai 2021 vil være:

 • Samlet lønnsvekst på årsbasis 3,83 prosent (gjennomsnittlig G øker med 3,83 prosent)
 • Ny gjennomsnittlig G for 2021 = 104 716 kroner
 • Ny G fra 1. mai 2021 = 106 399 kroner, en økning på 4,98 prosent

 • Minste årlige sats for uføretrygdede (øker med 4,98 prosent):
  - Ordinær sats: 242 590 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
  - Ordinær sats for ung ufør: 283 021 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
  - Høy sats: 263 870 (2,48 G, enslig uføretrygdet)
  - Høy sats for ung ufør: 309 621 (2,91 G, enslig uføretrygdet)

 • Løpende alderspensjon vil med virkning fra 1. mai 2021 bli økt med 4,99 prosent. Det fastsettes en særskilt lønnsvekst på 5,78 prosent som erstatter G-veksten pr. 1. mai i beregningen av regulering av løpende alderspensjon. Regulering med den særskilte lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent, gir en økning på 4,99 prosent. Årlig vekst i løpende alderspensjon blir 3,58 prosent.

 • Minste pensjonsnivå og garantipensjon for alderspensjonister (øker med 5,50 prosent og deretter justert for levealdersjusteringen for 67-åringer i året før reguleringsåret og i reguleringsåret, i forholdet 1,055/1,062, det vil si en økning på 4,80 prosent). 


Les mer om trygdeoppgjøret i Dagsavisen 
Les mer om trygdeoppgjøret på frifagbevegelse.no