Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2020 / Utviklingshemmede prioriteres i ny strategi for sosial boligpolitikk

Utviklingshemmede prioriteres i ny strategi for sosial boligpolitikk

Koselig hus med hage

Regjeringen har lagt fram ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken. FFO er godt fornøyd med at regjeringen løfter fram utviklingshemmede og tiltak som kan bedre deres bosituasjon, og at dette skal være et av de prioriterte innsatsområdene i strategien.

Personer med utviklingshemming er en gruppe som på mange måter har vært forsømt i den sosiale boligpolitikken. Det var derfor på tide at myndighetene gjør en innsats for at personer med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre skal kunne velge hvor og hvordan de bor. Det er positivt at flere skal få mulighet til å eie egen bolig.

Regjeringens mål er at alle skal bo trygt og godt. For å oppnå det for alle grupper, må regjeringen i det videre arbeidet med strategien forsterke flere av de boligsosiale virkemidlene. Skal for eksempel unge uføre oppleve en trygg bosituasjon må langt flere i denne gruppen gis mulighet for å få bostøtte, enn slik situasjonen dessverre er i dag. Vi setter derfor vår lit til at den varslede ekspertgruppen som skal foreslå en bedre og enklere bostøtte vil levere en bostøtteordning som er tilpasset uføre med lav inntekt.

Vi er også opptatt av at det boligsosiale arbeidet i kommunene virkelig må bli skjerpet, og at  en ny lov om kommunens ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet kan bidra til dette. Mange flere må også få tilpasset boligen sin slik at den blir tilgjengelig og mulig å leve et selvstendig liv i. Dagens ordning med at man ikke har rettskrav på å få tilskudd til tilpasning av egen bolig, og at det er helt opp til kommunene hvor mye de vil sette av i sine budsjetter til disse tilskuddene – er bare ikke bra nok.

Les mer