Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2020 / Fysiske barrierer er ikke det største hinderet

Fysiske barrierer er ikke det største hinderet

Skolebøker med et rødt eple på toppen


Fysiske barrierer er ikke hovedårsaken til at elever ikke kan gå på sin nærskole. Det viser rapporten «Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne», som BufDir står bak.

 

"Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Dette skjer ikke alltid i dag. Manglende universell utforming fører barn med funksjonsnedsettelse ut av nærskolen, klasseromsundervisningen og nærmiljøet", sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Undersøkelsen, som NTNU har gjort på oppdrag fra BufDir, viser at manglende kompetanse og ressurser er det største hinderet for at barn ikke får gå på sin nærskole eller være i klassen sin. Barn med forståelsesvansker, læringsvansker og sammensatte vansker er de som oftest blir forhindret fra å være med sin klasse eller gå på sin nærskole.


Foreldre opplever press

Andre funn i rapporten er at én av fem foreldre opplever press i valg av skole til sine barn, at oppgraderinger utføres først når skolene støter på et behov, at selv om skoleeiere kjenner til og er bevisst kravene om universell utforming av skolebygg, og prøver å oppfylle dem, så varierer kompetansen om dette - og resultatet likeså. Selv i nye skoler som følger byggekravene glipper det. I tillegg er finner man store mangler i brukermedvirkning og -involvering.

«FFO har lenge jobbet for at skolene skal være tilgjengelige og inkluderende, og at alle elever skal ha mulighet til å gå sammen på samme skole. Det har vært en av våre viktigste saker, fordi vi ser det som en av de viktigste faktorene for et inkludert og likestilt liv. Elever som er inkludert i skolen, er mer inkludert i samfunnet både de årene de går på skole – det støttes jo i funnene i rapporten - og også senere i livet. Elever som har skolegangen sin utenfor klassefellesskapet og nærmiljøet fortsetter å stå utenfor», sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen.

«Vi har visst at det er store fysiske barrierer i skolemiljøet, og at mange bevegelseshemmede elever møter en stengt dør på sin nærskole. Vi vet også at barrierene elever med funksjonsnedsettelse sier de opplever er mer enn de fysiske – de er også sosiale og pedagogiske. Denne rapporten underbygger dette, og slår fast at skoler og kommuner har en vei å gå før skolene er universelt utformet og tilgjengelig for alle».

Rapporten slår fast at det i tillegg til fysiske barrierer også er organisatoriske, sosiale og holdningsmessige barrierer i skolen, som er viktig å bygge ned. Fordi – som rapporten sier – i bunn og grunn er alle elever bare elever helt til de møter barrierer i omgivelsene; først da blir noen elever funksjonshemmede.

Viktig redskap i arbeidet for en mer inkluderende skole

«Rapporten vil være et viktig bidrag til den politiske jobbingen vår med en mer inkluderende skole, og spesielt i å pushe videre på å få gjennomført planen for universell utforming av skolebygg innen 2030, – det såkalte veikartet. Her er det ikke bare vi som bør kjenne på ansvaret. Vi vil bruke rapporten som grunnlag for dette arbeidet, og presse på overfor politikere og beslutningstagere både nasjonalt og lokalt. Veikart skole må gjennomføres, og vi vil ta dette i Stortinget i tre ulike komiteer i forbindelse med budsjetthøringene. I tillegg ligger det jo som egen sak i Stortinget nå, og skal voteres over nå i oktober. Vi vil jobbe for å få dette inn i ny handlingsplan for universell utforming, og opp som tiltak i handlingsplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse – Et samfunn for alle», sier Larsen.

 

Her kan du lese rapporten.