Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2020 / Covid-19: Store konsekvenser for funksjonshemmede og kronisk syke

Covid-19: Store konsekvenser for funksjonshemmede og kronisk syke


Dårligere funksjonalitet, forverring av sykdomstilstander og mer smerter er noen av konsekvensene korona-pandemien har for funksjonshemmede og kronisk syke. Det viser FFOs Covid-19 undersøkelse.

FFO er nå ute med en ny undersøkelse om langsiktige konsekvenser av Covid-19 for funksjonshemmede og kronisk syke. Den er åpen til 22. desember. Bli med her.

FFO har undersøkt hvilke konsekvenser smitteverntiltak og smittefare har hatt for funksjonshemmede og kronisk syke. Undersøkelsen er blant annet sendt til alle medlemmer i FFOs 84 medlemsorganisasjoner. 2 249 personer har svart på undersøkelsen, og besvarelsene kommer fra alle landets fylker.


Hovedfunn
 

 • Mangel på terapi- og treningstilbud har ført til forverret sykdom, dårligere funksjonsnivå og mer smerter for svært mange. For noen har dette ført til et permanent dårligere funksjonsnivå, andre håper de kan trene seg tilbake til «før-korona-nivå». For mange har dette påvirket den psykiske helsen negativt. Noen forteller om selvmordstanker på grunn av ekstreme smerter.

 

 • Mange barn og unge mistet rettighetsfestet spesialundervisning og tilrettelagt undervisning. Da skolene stengte ned i mars forsvant spesialpedagogene. Flere foreldre forteller at ansvaret for barnas læring er lagt på dem, og at dette ikke fungerer. Mange har ikke fått tilbake spesialundervisning eller tilrettelagt undervisning etter at skolene åpnet igjen.

 

 • Mange pårørende har hatt store ekstrabelastninger. Flere forteller at de har «valgt» å ta over ansvaret for familiemedlemmer som ellers bor i omsorgsboliger, for å unngå regimet med besøksforbud. Andre fortviler over å ikke kunne besøke sine utviklinghemmede barn. Mange utviklingshemmede har ikke forutsetninger for å forstå hvorfor familie, som kanskje har vært på besøk hver dag, plutselig uteblir i månedsvis.

 

 • Mange rapporterer om betydelige økning i psykiske problemer, som angst og depresjon, forårsaket blant annet av isolasjon, frykt for smitte og fravær av tjenester som er nødvendig for å få hverdagen til å gå rundt for mange.

 

 • Flere etterlyser mer tilgjengelige nyheter og informasjon for mennesker med kognitive utfordringer og syns- og hørselshemming.

 

Lovfestede rettigheter settes til side

"Mangel på tilgjengelig smittevernutstyr og -rutiner har ført til tiltak som er direkte lovstridige, som eksempelvis besøksforbud i omsorgsboliger og bortfall av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning. Selv i en pandemi kan det ikke være slik at lovfestede rettigheter uten videre settes til side av smittevernhensyn", sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

 

         "Selv i en pandemi kan det ikke være slik at lovfestede rettigheter uten videre settes til side"

 

Kommentarfeltene i undersøkelsen underbygger at funksjonshemmede og kronisk syke betaler en høy pris for smitteverntiltakene:

"Funksjonsnivået er gått svært langt tilbake og det vil ta minst ett år å få det tilbake slik det var før fysioterapien ble stoppet. Jeg har aldri i voksen alder vurdert å ta mitt liv, men i denne perioden planla jeg dette flere ganger, og det var et mirakel at det ikke skjedde en av dagene. Jeg ønsket å dø fordi jeg ikke klarte å leve med de ekstreme smertene og plagene jeg fikk uten fysioterapi"


"All oppfølging fra skole har blitt lagt på oss foreldre. Stor belastning. Ikke mulig å jobbe ved siden av da barnet krever full oppfølging ift skole. Rammer er borte, som fører til en mer krevende omsorgssituasjon"

"Boligen «ønsket» at hun skulle flytte hjem til meg pga at hun er relativt nyinnflyttet og alle beboerne måtte være i sine egne leiligheter og ingen hadde tilgang til jobb/ dagsenter"

"Hun har BPA hele døgnet. Mye er kroppsnært. Under coronaen måtte flere ut i fravær med luftveissymptomer, og foreldre, begge over 70, med diabetes og luftveissykdom, måtte assistere. Ingen vikarordning"

"Som nærmeste pårørende datter, har jeg jobbet 24-7 for å ta vare på mamma. Nå er jeg fullstendig utbrent, og jeg har selv blitt deprimert"

 

Bruker korona som påskudd til kutt i tjenestene

Flere kommenterer at de mener smitteverntiltakene har gått unødvendig langt. Noen opplever at kommunen bruker Covid-19 som et påskudd til å kutte i tjenestetilbudet.


"Jeg er eng i at vi skal verne om de i risikogruppene for Covid-19. Jeg er enig i de fleste tiltakene. Men jeg er ikke enig i at det var riktig å stenge behandlingstilbudene for psykisk syke, Slik jeg ser det, valgte samfunnet å «kaste oss under bussen». Det hadde vært fullt mulig å opprettholde tilbudet og samtidig ivareta smittevernet"


"Kommunen trenerer bevisst gjenopning. Ei politiker – i posisjon – har sjølv sagt at dette skjer pga anstrengt kommuneøkonomi (...). Bruker har blitt ekstremt isolert og ensom, uten NOE tilbud. Og slik vil det kanskje forbli ut budsjettåret. De/ vi skriker jo ikke høgt då. Og kommunen – både administrasjon og politikere – vet det GODT"

 

Andre undersøkelser viser det samme

Også andre undersøkelser underbygger FFOs funn. Bufdir har fulgt og kartlagt pandemiens konsekvenser for likestilling for funksjonshemmede. Rapporten fra den første kartleggingen kom 1. juli, og fant at pandemien blant annet hadde ført til reduserte tjenester, tap av helse, livskvalitet, sosiale arenaer og hverdagsrutiner, og at smitteverntiltakene og mangel på tilrettelagt informasjon bidro til isolasjon, uro og usikkerhet. Også Bufdir fant at undervisningstilbudet for mange barn og unge ble redusert, og at de med vedtak om spesialundervisning ble framhevet som særlig rammet, med store følger for læring og utvikling.Inkluderingsdugnaden må fortsette

"Vår undersøkelse har i stor grad handlet om konsekvenser for helse- og helsetilbud. Men pandemien har fått, og vil trolig fortsette å få, konsekvenser på andre områder, som eksempelvis deltakelse i arbeidslivet. Vi mistenker at gruppen med varig tilrettelagt arbeid (VAT) og personer med arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke står først i køen når arbeidslivet normaliseres og permitterte skal tilbake i arbeid. Det er viktig at inkluderingsdugnaden ikke svekkes til tross for utfordringene arbeidslivet står overfor i forbindelse med Covid-19-pandemien", sier Lilly Ann Elvestad. 

Elvestad sier erfaringene fra den første Covid-19-nedstengingen tilsier at mange av tjenestene som ble lagt ned i vår bør være mulig å opprettholde under et eventuell nytt utbrudd – lokalt, regionalt eller nasjonalt.

 

For kommende smitteutbrudd av Covid-19, eller andre tilsvarende pandemier, mener FFO det er viktig at:

 • spesialundervisning og tilrettelagt undervisning opprettholdes

 • terapi- og treningstilbud må opprettholdes så langt mulig for funksjonshemmede og kronisk syke

 • andre smitteverntiltak enn besøksforbud og «portforbud» prioriteres for beboere i omsorgsboliger

 • alle tjenester og personell har tilstrekkelig smittevernutstyr tilgjengelig

 • tjenester som kan tilbys via video eller telefon, må få dette på plass dersom det ikke allerede tilbys

 • Generell informasjon om smittevern og smittefare må gjøres tilgjengelig for mennesker med kognitive utfordringer, døve/ hørselshemmede og blinde/synshemmede

 • Personer med varig tilrettelagt arbeid og AAP må prioriteres på lik linje med andre når permitterte skal tilbake i arbeid

 

Tusen takk til alle som har svart på undersøkelsen! 

Se oppslag på 21-nyhetene i TV2, onsdag 16.09.2020.

Last ned sammendrag av undersøkelsen her.