Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2020 / Bra med økt satsing på aktivitetshjelpemidler men...

Bra med økt satsing på aktivitetshjelpemidler men...

lommebok _ penger

Revidert nasjonalbudsjett er naturlig nok preget av den ekstraordinære situasjonen Norge og verden befinner seg i. FFO er opptatt av at funksjonshemmede og kronisk syke ikke forsvinner i alle krisetiltakene.

"Et gledelig punkt som kommer funksjonshemmede direkte til gode, er tilleggsbevilgningen på 48 millioner kroner til aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år. I år ble potten på litt over 52 millioner brukt opp allerede i mars. At det er behov for en kraftig økning av potten er derfor helt klart. Tilleggsbevilgningen vil kunne bidra til at flere funksjonshemmede får mulighet til å være i fysisk aktivitet", sier Berit Larsen, interessepolitisk leder i FFO.
Et skår i gleden er at de som allerede har fått avslag i år, må søke på nytt. I det minste må NAV informere disse om denne muligheten. Det er også problematisk at potten til dette formålet er begrenset, og FFO mener den må legges om til en overslagsbevilgning.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 170 millioner kroner til en tilskuddsordning til kommunene, fylkeskommunene og friskolene for å ta igjen tapt progresjon på skole i forbindelse med virusutbruddet. Tilskuddet skal bidra til nye eller utvidede tilbud som leksehjelp eller sommerskole, og flere lærere, miljøarbeidere/ sosiallærere og andre tilsatte i skolen. Skolene avgjør hvem som skal få tilbudet, noe som er et usikkerhetsmoment.

I kommuneøkonomiproposisjonen hentes det frem et vedtak fra Stortinget fra 2018 som regjeringen ikke har fulgt opp, og som er viktig for de gruppene vi representerer: «Stortinget ber regjeringen utrede og legge fram forslag om hvordan plikten kommunesektoren har til å gi informasjon som er universelt utformet og tilstrekkelig individuelt utformet, skal innfris». FFO vil følge med på dette.

 

Andre forslag i revidert nasjonalbudsjett:

  • Bostøtte: Øke bevilgningen til bostøtte med 500 millioner

  • Habilitering og rehabilitering: 4 millioner i økte bevilgninger til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering

  • Psykisk helse og rus- smittevern overfor særlig utsatte grupper: økning på 50 millioner

  • Tannbehandling: økt bevilgning med 24,5 millioner

  • NAV: Øke bevilgningen med 700 millioner, skal gå bl.a. til saksbehandling av ytelser, kontroll, henvendelser til NAV Kontaktsenter, utviklingskostnader, oppfølging og veiledning på NAV-kontorene og utbetalingsområdet

  • Forlengelse av stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) i perioden som arbeidssøker ut oktober

  • Rettshjelp uten økonomisk behovsprøving: Justis- og beredskapsdepartementet har etablert et særlig rettshjelptiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av NAVs feilaktige praktisering av trygderegelverket

  • Frivilligheten: 300 friske millioner til kompensasjon for bortfall av billettinntekter, dvs. totalt 600 millioner til kultursektoren over en tre-måneders periode. Handler kun om tapte inntekter fra arrangementer, loppemarkeder, utleie mm. Ingen kompensasjon for avlyste års-/ landsmøter.

Mer informasjon om revidert nasjonalbudsjett finner du her